ponedeljek, 6. april 1998

Program društva

Društvo Družinska pobuda je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale predvsem z namenom:


 • skupnega prizadevanja za čimboljši položaj družin in otrok,

 • opozarjanja javnosti in pristojnih organov na problematiko položaja družin in otrok,

 • spremljanja izvajanja sprejete družinske politike,

 • dejavnega sodelovanja pri pripravi sprememb na področju družinske politike.

Društvo si bo v dialogu s pristojnimi organi in z različnimi oblikami javnega delovanja prizadevalo za čimbolj dosledno udejanjenje Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v RS. Pri tem se bo še posebej zavzelo:


 1. Za spremembe Zakona o dohodnini, ki bodo v celoti izpolnile odločbo Ustavnega sodišča, ki določa, da morajo biti minimalni življenjski stroški otroka v celoti izvzeti iz obdavčitve.

 2. Da se ne krči število upravičencev do otroškega dodatka in da se tudi pri otroškem dodatku vpelje progresivnost višine dodatka glede na število otrok. To pomeni, da bi družina ob enakih dohodkih na družinskega člana za večje število otrok dobila tudi večji otroški dodatek za vsakega otroka. Tako bodo progresivnosti deležni tudi starši, ki niso zaposleni ali pa imajo tako nizke dohodke, da davčnih oljšav ne morejo izkoristiti v celoti.

 3. Da se delež pokrivanja minimalnih življenjskih stroškov otroka s strani države v skladu z Resolucijo povečuje, nikakor pa ne zmanjšuje. Pri tem mora biti večji poudarek na vzpodbudah za večje družine.

 4. Da se vpelje v Resoluciji predvideni varstveno vzgojni dodatek za otroke, ki niso v javnem vrtcu. S tem se varstvo in vzgoja otrok v družini prizna kot delo in se staršem omogoči svobodna izbira oblike varstva njihovih otrok.

 5. Da se materam izboljša možnosti zaposlovanja mater. Društvo predlaga olajšave pri plačevanju prispevkov pokojninskega zavarovanja, ki jih plačuje delodajalec. Olajšave bi rastle s številom otrok.

 6. Da se ob predvideni pokojninski reformi sredstva, ki so v sedanji ureditvi namenjena družini skozi krajšo delovno dobo žensk, ponovno namenijo družini skozi skrajšanje delovne dobe staršev predvsem mater. To skrajšanje mora biti progresivno glede na število otrok in mora staršem zagotavljati pokojnino za polno delovno dobo. Skrajšanje delovne dobe temelji na dejstvu, da starši z več otroki dolgoročno v pokojninsko blagajno prispevajo več kot tisti z manj ali brez otrok. Poleg tega je starševstvo za narod in državo izredno pomembno in odgovorno delo, zato ga je treba tudi pri pokojninskem zavarovanju temu primerno vrednotiti.

 7. Da se ob uvedbi davka na dodano vrednost ohranijo določila sedanjega zakona o prometnem davku, po katerem so mnogi izdelki potrebni za vzdrževanje otrok obdavčeni po najnižji davčni stopnji. Poleg tega bi bilo potrebno v skladu z Resolucijo izdelke, ki so nujno potrebni za vzdrževanje otrok, oprostiti plačila davka.

 8. Društvo si bo prizadevalo za doslednješe uresničevanje Resolucije tudi na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva in otroškega varstva ter ponovno oživitev delovanja Sveta za družino pri resornem ministrstvu.