sreda, 22. januar 2014

Davčne olajšave za otroke 2013

Davčne olajšave za otroke so pomemben ukrep družinske politike, ki dopolnjuje otroški dodatek. V Sloveniji so urejene tako, da znižujejo davčno osnovo ter posledično znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. V naslednji tabeli so prikazane davčne olajšave za različno število otrok in njihov najnižji in najvišji možen učinek na letni ravni.
Število otrok v družini
1
2
3
4
Znesek olajšave, za katerega se zniža davčna  osnova (letno)
2.436,92 €
5.086,16 €
9.504,70 €
15.692,54 €
Znižanje davka pri davčni stopnji 16% (letno)
389,91 €
813,79 €
1.520,75 €
2.510,81 €
Znižanje davka pri davčni stopnji 41% letno)
999,14 €
2.085,33 €
3.896,93 €
6.433,94 €
Največji možen otroški dodatek pri danem številu otrok v družini (letno)
1.355,40 €
2.846,28 €
4.472,88 €
6.099,48 €

V prvi vrstici je prikazan znesek možne davčne olajšave pri danem številu otrok v družini. To je znesek, za katerega se staršem lahko zniža davčna osnova. Ker se jim zniža davčna osnova, se jim posledično zniža tudi davek. Znižanje tega davka pa je odvisno od tega, po kakšni davčni stopnji bi morali plačati davek na tisti del davčne osnove, ki se zaradi davčne olajšave odšteje od njihove davčne osnove. Za boljšo predstavo je v drugi vrstici tabele prikazano znižanje davka v primeru, da bi bil davek od odštete osnove odmerjen po stopnji 16%, v tretji vrstici pa za primer, da bi bil davek od odštete osnove odmerjen po stopnji 41%, ki za veliko večino davčnih zavezancev pomeni najvišjo davčno stopnjo.
Za primerjavo z učinkom davčne olajšave za otroke je v tabelo dodan še največji možen znesek otroškega dodatka pri danem številu otrok. Oba ukrepa se dopolnjujeta, tako da je pri višjih dohodkih večji učinek davčne olajšave, otroški dodatek pa je nižji (ali ga sploh ni), pri nižjih dohodkih pa je učinek davčne olajšave zaradi nižje davčne stopnje manjši, otroški dodatek pa je večji.
Iz vsega povedanega hitro postane jasno, da je učinek davčnih olajšav odvisen tudi od tega, kako jih uveljavimo.  
Primer: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.793 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.843 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.166 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je razlika kar 373 EUR.
V splošnem je izkoristek najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti (to pomeni za vse leto) ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece).
Nekaj osnovnih napotkov:
-       Če je razlika med dohodki očeta in mame večja od skupnega zneska davčne olajšave (znesek v prvi vrstici tabele), naj olajšavo v celoti uveljavi tisti izmed njiju, ki ma višje dohodke.
-       Če imata oba približno enake dohodke, bo največji učinek, če vsak uveljavi olajšavo za vse otroke za 6 mesecev (eden za prvih 6, drugi za drugih 6 mesecev). V odvisnosti od višine dohodkov je sicer možno enak učinek doseči tudi s kakšno drugačno delitvijo, ta je le najbolj preprosta.
Najbolj zanesljivo pa najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav ugotovite z izračunom. To najlaže naredite s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Dobite ga tukaj. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani Davčne uprave http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2013/  (TESTNI IZRAČUN DOHODNINE).
Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2014 na DURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2013«. Tako bo DURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani DURS.
Pomembno opozorilo: Vlogo o spremenjenem uveljavljanju olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.
Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. DURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.
Vpliv na otroški dodatek
Način uveljavljanja davčnih olajšav vpliva na višino vašega neto dohodka in s tem na dohodkovni razred za otroški dodatek. Prej omenjeni obrazec vam omogoča tudi izračun dohodkovnega razreda za otroški dodatek, tako da lahko ob različnih načinih uveljavljanja davčnih olajšav sproti preverjate tudi morebiten vpliv na višino otroškega dodatka. Če ste slučajno blizu meje dohodkovnega razreda, je možno, da je za vašo družino ugodneje, da davčne olajšave uveljavite manj ugodno, če bi na ta račun v naslednjem letu dobili za večji znesek otroškega dodatka in bi bila ta razlika pri otroškem dodatku večja od učinka davčne olajšave, ki bi se mu odpovedali. Vse to je seveda potrebno izračunati. Če tegale ne razumete povsem dobro, je najbolje, da se s tem ne ukvarjate, ampak le čim bolj optimalno uveljavite davčne olajšave, saj bo to denar, ki ga boste dobili že letos, morebiten višji otroški dodatek pa praviloma šele v naslednjem letu.
Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!
Tomaž Merše

torek, 14. januar 2014

Vlada bi malo popravila, obdržala nekatere slabosti, več stvari pa pokvarila

Komentar in predlogi izboljšav predloga Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

V sredo, 15.1.2014, bo Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnaval predlog novega Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog zakona prinaša
-     nekaj manjših izboljšav, ki smo jih že dolgo čakali (podaljšanje plačanega očetovskega dopusta (žal ob hkratni ukinitvi neplačanega dela tega dopusta), nekatere starševske pravice bodo lahko uveljavile tudi druge osebe, ki dejansko skrbijo za otroka (rejniki, skrbniki), nadomestilo za čas odmora za dojenje, pogojno podaljšanje pravice do dela s skrajšanim delovnim časom, malo izboljšano ureditev starševskega dodatka, poenostavitve nekaterih postopkov za delodajalce),
-     ohranja nekatere slabosti veljavne ureditve
o    Namesto jasnih pojmov povprečna in minimalna plača še naprej uporablja nerazumljive in nejasne formulacije , ki sicer žal odražajo že veljavno stanje, a namesto večje jasnosti prinašajo še večjo zmedo, starši pa imajo nižja nadomestila, kot bi na podlagi besedila zakona pričakovali.
o    Ohranja višino starševskega dodatka na nižji ravni, kot je določena v ZUJF (252 EUR namesto 55% minimalne plače, kar znaša 329 EUR mesečno).
-     Prinaša nova poslabšanja v primerjavi z veljavno ureditvijo
o    Neutemeljeno zmanjšanje dostopnosti do dodatnega meseca starševskega dopusta, če sta ob rojstvu otroka v družini že dva ali več otrok. Danes se dopust podaljša, če so ti otroci mlajši od 8 let, po predlogu pa le, če še niso končali prvega razreda. Enako velja za možnost hkratne izrabe dopusta za mamo in očeta
o    Skrajšanje obdobja, v katerem starši lahko izkoristijo prenesen starševski dopust z 8 let na čas do zaključka prvega razreda.
o    Močno in neutemeljeno zmanjšanje obsega pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za starše, ki skrbijo za vsaj štiri otroke in zapustijo trg dela (veljavno do 10. leta starosti najmlajšega otroka, po predlogu le do zaključka prvega razreda),
o    Ukinitev možnosti uveljavljanja pravice do otroškega dodatka za čas od rojstva otroka v roku 90 dni po rojstvu. Po novem bi se staršem odvzelo otroški dodatek najmanj za mesec, v katerem je otrok rojen, lahko pa celo za več kot tri mesece.
o    Ukinitev 75 dni neplačanega dela očetovskega dopusta.
o    V primeru izrabe v obliki delne odsotnosti z dela se celoten obseg pravice sorazmerno zmanjša.
V Družinski pobudi smo pripravili več amandmajev, s katerimi bi v predlogu zakona odpravili vsaj največja poslabšanja v primerjavi z veljavno ureditvijo:
-     Ohranitev veljavnih pogojev za podaljšanje starševskega dopusta zaradi starejših otrok v družini (starost otrok do 8 let).
-     Merilo za višino najnižjih nadomestil naj bo dejanska minimalna plača, ne pa nekakšen le delno revaloriziran znesek te plače iz leta 2006.
-     Ohranitev veljavnega obsega trajanja pravice do pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za starše, ki skrbijo za vsaj štiri otroke in zapustijo trg dela (do desetega leta starosti najmlajšega otroka).
-     Ohranitev možnosti uveljavljanja pravice do otroškega dodatka od meseca rojstva otroka naprej.
Predloge amandmajev smo takoj po novoletnih praznikih poslali vsem poslanskim skupinam in jih prosili, da jih »posvojijo« ter vložijo v zakonodajni postopek. Odzvala se je poslanska skupina NSi in »posvojila« in vložila vse naše amandmaje, za kar se ji iskreno zahvaljujemo in upamo, da jih bo potrdila tudi večina v DZ, saj ne zahtevajo velikih finančnih vložkov starševsko varstvo pa ohranjajo vsaj na veljavni ravni.

Celotno besedilo predlogov amandmajev skupaj z utemeljitvami in ocenami finančnih učinkov si lahko preberete tukaj.
                                                                                                          Tomaž Merše