torek, 27. januar 2009

Poziv Elektru Ljubljana d.d. k skupnemu iskanju rešitve za večje družine

Na Elektro Ljubljana d.d. smo naslovili poziv, da se sestanemo in poskušamo skupaj poiskati rešitev glede obračuna električne energije, ki bi bila sprejemljiva tudi za velike družine.

ponedeljek, 26. januar 2009

Davčne olajšave za vzdrževane otroke

Zakon o dohodnini staršem daje pravico do davčnih olajšav za vzdrževane otroke. Te se odštevajo od davčne osnove in za leto 2008 na letni ravni znašajo:


  • za prvega otroka 2.184 EUR,

  • za drugega otroka 2.374 EUR,

  • za tretjega otroka 3.960 EUR

  • in za vsakega nadaljnjega za 1.585 EUR več kot za predhodnega.

  • Za otroka z večjo motnjo v razvoju se olajšava poveča za 5.729 EUR.

Olajšave starši lahko uveljavljamo že med letom pri izplačilu plač, tako da nam delodajalec že sproti plačuje manj dohodnine, kar se pozna pri višjem izplačilu neto plače. Nekateri starši olajšave iz različnih razlogov ne uveljavljajo med letom ali pa po zaključku leta izračunajo, da bi z drugačnim načinom izrabe olajšav, kot so jo izvedli med letom, lahko iztržili več oziroma plačali še manj dohodnine.
Zato je do konca meseca januarja čas, da si seštejemo svoje dohodke v letu 2008 in izračunamo najugodnejši način izrabe davčnih olajšav za otroke.
Če se ta ujema z načinom uveljavljanja olajšav med letom, nam ni treba narediti nič, saj bo DURS pri pripravi informativnega izračuna dohodnine samodejno upoštevala olajšave, kot smo jih uveljavljali med letom.
Če pa ugotovimo, da bi olajšave lahko izkoristili bolje, to lahko storimo tako, da izpolnimo »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008« in jo oddamo svojemu davčnemu uradu do konca meseca januarja, da bodo davčne olajšave optimalno izkoriščene že v informativnem izračunu, ki ga bo DURS pripravila do meseca maja. To je še posebej koristno, če moramo del že plačane dohodnine dobiti nazaj, saj bomo tako denar dobili vrnjen še pred poletjem. Način uveljavljanja davčnih olajšav lahko spremenimo tudi z ugovorom na informativni izračun, vendar bomo v tem primeru preveč plačano dohodnino dobili vrnjeno precej kasneje, saj bo DURS ugovore obravnavala šele poleti in jeseni in boste tako odločbo o odmeri dohodnine in težko prejeli pred jesenjo. No, pot preko ugovora na informativni izračun ostane tudi vsem tistim, ki zamudijo rok za oddajo prej omenjene vloge, ki poteče konec meseca januarja.

Nekaj pravil, kako najbolje izkoristiti davčne olajšave za otroke.

  1. Če je razlika v dohodkih staršev višja ali približno enaka celotni vrednosti olajšave za vse otroke, naj olajšavo v celoti uveljavlja tisti izmed staršev z višjimi dohodki.

  2. Če je razlika med dohodki staršev manjša, je potrebno izračunati najugodnejši način delitve olajšave za vzdrževane otroke med oba starša. Pri tem velja osnovno pravilo, da če si starša kakorkoli delita davčno olajšavo za otroke, naj ne prijavljata npr. vsak polovico otrok, ampak vedno oba vse otroke, s tem da vsak od njiju olajšavo uveljavlja le za del leta (npr. eden za 7 mesecev drugi za 5 mesecev, kar pomeni, da bo prvi v napovedi uveljavil olajšavo za 1. do 7. mesec, drugi pa za 8. do 12. mesec). Tisti, ki ima višje dohodke, v tem primeru olajšavo praviloma uveljavlja za več mesecev kot tisti z nižjimi dohodki.

  3. Če imata oba starša približno enake dohodke, je najpreprostejši način za dosego največje možne olajšave, če vsak izmed njiju uveljavlja olajšavo za polovico leta za vse otroke.

Izračun optimalnega razmerja delitve olajšave med oba starša je najlažji z uporabo obrazca za izračun dohodnine, ki ga dobite na naši spletni strani. Če je med letom pri plačevanju akontacije dohodnine olajšavo za otroke uveljavljal le eden izmed staršev, bo drugačno razmerje pri uveljavljanju olajšave za otroke pri odmeri dohodnine za celo leto povzročilo, da bo po odmeri dohodnine tisti, ki je olajšavo uveljavljal že med letom, moral nekaj doplačati, drugi pa bo nekaj dobil nazaj. Takšno doplačilo je lahko tudi dokaj visoko (koliko znaša, lahko ugotovite s pomočjo zgoraj navedenih izračunov), zato je pri odločanju o načinu uveljavljanja davčnih olajšav za otroke pametno upoštevati tudi ta vidik.
Če se zgoraj navedenim ne želite ukvarjati ali vam stvar ni povsem jasna, naj olajšavo za vse otroke uveljavlja tisti z višjimi dohodki. Drugi pa naj na obrazcu za davčno napoved označi, da uveljavlja morebitni ostanek olajšave, ki ga prvi ne bi mogel izkoristiti. Enako naredite, če vaši letni bruto dohodki ne presegajo 12.000 EUR.


Tomaž MeršeŠe primer za ilustracijo:

Par z dvema otrokoma in vsak zasluži povprečno plačo. Med letom je olajšavo za oba otroka izkoristil mož. Če bi tako ostalo, bi iz davčnih olajšav v letu 2008 dobila 1.029 EUR. Če pa pri odmeri dohodnine uveljavljata davčno olajšavo vsak za 6 mesece za oba otroka, bosta pridobila dodatnih 200 EUR. Res je, da bo v tem primeru moral mož doplačati 413 EUR, žena pa bo dobila vrnjenih 615 EUR. Ker pa lahko pričakujeta, da bosta informativni izračun dobila približno istočasno, to ne bo kakšna posebna težava, saj bosta doplačilo lahko pokrila iz prejetega vračila.

torek, 20. januar 2009

Obrazec za izračun dohodnine za leto 2008

V letu 2007 je začel veljati nov zakon o dohodnini, ki je prinesel precej novosti. Med drugim nam ne bo več treba izpolnjevati in vlagati davčne napovedi, ampak bomo enako kot lani na dom prejeli informativni izračun odmere dohodnine. Če se nanj ne bomo odzvali, bo ta po določenem roku samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Če se s čem v tem izračunu ne bomo strinjali, bomo morali v predvidenem roku vložiti ugovor, da bo DURS naš primer ponovno obravnavala.

Davčne olajšave za vzdrževane otroke

V informativnem izračunu bodo davčne olajšave upoštevane na enak način kot smo jih starši pri svojih delodajalcih uveljavljali že med letom. To ni nujno tudi najugodnejši način. Uveljavljanje davčnih olajšav lahko spremenimo na dva načina:

  1. Na podlagi podatkov o celotnih lanskih dohodkih (če še nimamo zbirnih podatkov, seštejemo vse plačilne liste) izračunamo najugodnejši način uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Če se ta razlikuje od tistega, po katerem smo olajšave uveljavljali med letom, izpolnimo in oddamo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008 najkasneje do 31.1.2009. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani DURSa: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2008/ . V tem primeru bo DURS naše podatke upošteval že v prvem informativnem izračunu in bomo vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v mescu maju ali v poletnih mesecih.

  2. Počakamo na informativni izračun, ki ga bomo prejeli od DURSa in takrat izračunamo najboljši način. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložimo ugovor na ta izračun. DURS nam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala naše spremembe. Končna odločba bo izdelana šele jeseni in tako bomo tudi vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili šele jeseni.

Obrazec za izračun dohodnine

Tukaj lahko dobite obrazec za izračun dohodnine za leto 2008, ki omogoča hiter izračun najugodnejšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Ker še ne poznamo povprečne plače za leto 2008 in tudi ne višine otroških dodatkov za leto 2009, izračun za otroški dodatek deluje le na podlagi ocene in še ni zanesljiv. Izračun dohodnine lahko preverite na prej omenjeni spletni strani DURSa, kjer najdete testni izračun dohodnine za leto 2008. Če se vam izračun razlikuje za več kot 1 EUR, mi sporočite, da ugotovim, kje je razlog za razliko.

Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!


Lep pozdrav! Tomaž Merše

Glasilo Družinska pobuda 2008

... lahko prenesete k sebi s te povezave.