ponedeljek, 30. januar 2012

Kompromisni predlog Družinskega zakonika za izognitev referendumu

Znano  je, da se rok za vložitev podpisov za zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku  izteka.  Gre  za  enega  temeljnih  zakonov,  saj  ureja družinska razmerja, ki so eden izmed temeljev vsake družbe, naroda in države. Zato je gotovo dobro, če se prebivalci države ob tako temeljnem zakonu lahko poenotimo in ga vsaj v veliki večini sprejemamo, ne pa da povzroča tako hude delitve, kot jih povzroča trenutna različica Zakonika. 
Poleg tega ima referendum nekaj lastnosti, zaradi katerih je primeren le  kot zadnje sredstvo, ko vse drugo odpove. Že po svoji naravi s samo dvema možnima odgovoroma ljudi razdeli na tiste,  ki  so  za, in  tiste,  ki  so  proti,  na  koncu  pa  je  vsaj  ena  stran  nezadovoljna.  Poleg  tega pomeni tudi nezanemarljiv strošek, za katerega bi bilo dobro, če bi se mu v sedanji javno finančni situaciji znali izogniti. 
Morda je priložnost za takšno poenotenje v dejstvu, da imamo danes drugačno zasedbo državnega zbora od tiste, ki je sporni Družinski zakonik sprejela.
Zato  smo  se na pobudo nekaterih naših članov in nekaterih drugih državljanov v Družinski pobudi odločili, da pet pred dvanajsto poskusimo poiskati najnujnejše popravke Družinskega zakonika,  za  katere  ocenjujemo,  da  bi  bili  lahko  sprejemljiv kompromis za  vse  ali  vsaj  za veliko večino državljanov in vpletenih strani. Pri tem smo se še posebej potrudili, da kompromisni  predlog  v  primerjavi  z  obstoječim Družinskim zakonikom nikomur nič ne jemlje, hkrati pa daje zvezi med moškim in žensko spet njen družbeni pomen, ter očetovstvu in materinstvu in urejenim odnosom med materjo in očetom priznava njihov izreden pomen za korist otrok.
Kompromisni  predlog  smo včeraj poslali  v  razmislek  predsedniku Državnega zbora dr. Gregorju  Virantu,  predsednikom  parlamentarnih  strank,  vodjem  poslanskih  skupin,  vsem poslankam in poslancem Državnega zbora, Civilni iniciativi za družino in pravice otrok in Kampanji Za vse družine  z željo, da bi morda našli skupni jezik, se obvezali, da bi v dogovorjenem roku usklajene spremembe vložili v DZ in zagotovili njihov sprejem. 
Civilno iniciativo za družino in pravice otrok smo prosili,  da v času te pobude še ne vloži podpisov  za  razpis  referenduma,  preuči  ta  kompromisni  predlog  in  se  s  poslanskimi skupinami in poslanci DZ poskusi uskladiti glede predlaganih rešitev in pogojev, pod katerimi bi se odrekla zahtevi za razpis referenduma. Imamo zagotovilo, da podpisov ne bodo vložili, dokler se izkaže, ali ta pobuda lahko prinese skujpno rešitev ali ne.
V Družinski pobudi smo pripravljeni pomagati pri tem usklajevanju.
Vsi vemo, da se rok za vložitev podpisov izteče 11.2.2012, kar pomeni, da imamo časa za dokončno sklenitev dogovora največ do 10.2.2012,  kar  je  izredno  malo  in  bo  za  morebitno dosego dogovora treba delati hitro in učinkovito. 
Zato smo vse naslovnike prosili, da najkasneje do torka, 31.1.2012 do večera sporočijo, ali je predlog za njih sprejemljiv, morebitne po njihovem mnenju potrebne spremembe in ali so se pripravljeni pogovarjati o njegovi izvedbi. 
Poslanske  skupine  v  DZ smo prosili,  da  predlagajo čas in po možnosti  v  prostorih  DZ organizirajo prostor za skupni sestanek vseh, ki bomo pripravljeni sodelovati.

Verjamemo, da bi ob pripravljenosti vseh strani na popuščanje in kompromis lahko prišli do rešitve, ki nas ne bi delila, ampak povezovala, in se izognili stroškom in delitvam, ki bi jih prinesel referendum. 
Vsi smo že slišali, da bo potrebno samo v letošnjem letu izdatke proračuna zmanjšati za 800 Mio EUR. Tukaj ponujamo rešitev za prve 4 Mio.
Slišali smo tudi zavezo nove koalicije, da ne bo odpirala ideoloških tem. Mi ponujamo priložnost, da se ena – ki je sicer rezultat dela prejšnje koalicije – umakne z dnevnega reda.
To  je  tudi lepa priložnost, da vse stranke v parlamentu na začetku novega mandata skupaj naredijo  nekaj  dobrega  ter  tako  dokažejo  svojo  državotvornost  in  pripravljenost  na konstruktivno sodelovanje v korist vseh državljanov. 

Osnutek kompromisnega predloga sprememb Družinskega zakonika

1. Spremeni se tretji člen in sicer tako, da se glasi:
»1) Zakonska zveza  je življenjska skupnost ženske in  moškega, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik.
2) Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.«

Obrazložitev: V veljavnem zakonu je zakonski zvezi in s tem življenjski skupnosti med žensko in moškim priznan poseben pomen zasnovanja družine. Gre za temeljno naravno dejstvo, ki definira tudi družbeni pomen življenjske skupnosti ženske in moškega. Pravo tega ne bi smelo prezreti in verjamemo, da ob tem ne bi smelo biti kakšnih resnih pomislekov. Da je poseben družbeni pomen življenjske skupnosti ženske in moškega v zasnovanju družine oz. rojstvu  otrok, nenazadnje izhaja tudi iz 2. odstavka četrtega člena sprejetega Družinskega zakonika, kakor tudi iz 4. odstavka 10. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
V obeh primerih se namreč obstoj zunajzakonske skupnosti, torej z zakonsko zvezo izenačene življenjske skupnosti ženske in moškega, predpostavlja prav z rojstvom skupnega otroka.

2. Spremeni se 5. člen, in sicer tako, da se glasi:
(1) (Istospolna) Partnerska skupnost je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev in prenehanje ureja ta zakonik.
(2) Taka skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, če zakon tako določa.

Obrazložitev: Kar zadeva razmerja med odraslimi v istospolnimi skupnosti, menimo,  da  je prav, da se pravne posledice izenačijo, ko pa gre za otroke, verjamemo,  da  je  potrebno  biti zaradi  interesov  in  koristi  otrok  bolj  previden  in  ta  razmerja  urejati  premišljeno  in pregledno od primera do primera. Pri tem je treba skrbeti, da otroci, ki že živijo v istospolni skupnosti, ne bi bili v ničemer v slabšem položaju, kot vsi drugi otroci.

3. Črta se 6. člen.
 
Obrazložitev:  Institut  zunajpartnerske  skupnosti  kot  istospolni  ekvivalent  zunajzakonske skupnosti po mojem trdnem prepričanju nesorazmerno posega v svobodo in zasebnost dveh oseb  istega  spola,  ki skupaj živita in sta medsebojno čustveno navezani. Zakon takšni življenjski skupnosti dveh oseb ne bi smel pripisati nikakršnih pravnih posledic, če se zanje nista sami izrecno odločili. Te pravne posledice bi posameznike v istospolni življenjski skupnosti namreč lahko privedle do položajev, v katerih bi bili v nasprotju z lastno voljo prisiljeni  deklarirati  svojo  spolno  usmerjenost. Nazoren  primer  nesprejemljive  pravne posledice bi bil denimo v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, skladno s katerim bi bil funkcionar, ki bi živel z osebo istega spola, Komisiji za preprečevanje korupcije zavezan poročati tako o svojem premoženjskem stanju, kot o premoženjskem stanju osebe istega spola, s katero živi. Če te svoje dolžnosti ne bi izpolnil, bi bil zoper njega lahko uveden postopek, v katerem bi se kot predhodno vprašanje lahko ugotavljalo, ali njegova življenjska skupnost  z  osebo  istega  spola  predstavlja  zunajpartnersko  skupnost  ali  ne,  ali  je  torej istospolno  usmerjen  ali  ne.  To  pa  bi  bil  nedopusten  poseg v svobodo  in  zasebno  intimo funkcionarja, ki ga država v nobenem postopku ne bi smela pripeljati v položaj, v katerem bi se moral izreči glede svoje spolne usmerjenosti, če tega sam noče. Zaradi tega je razumljivo, da  instituta  zunajpartnerske  skupnosti,  kot  ga  uvaja  Družinski  zakonik,  v  primerljivih evropskih državah ne poznajo in tako ni nobene potrebe, da ga uvajamo pri nas. Če bosta dve osebi istega spola res želeli, da ima njuna življenjska skupnost določene pravne posledice, bosta skladno z Družinskim zakonikom lahko sklenili partnersko skupnost.
 
4. Prvi, tretji in peti odstavek 9. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»1) Starši v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom skrbijo za korist otroka. Največji otrokovi koristi sta, da je deležen materinske in očetovske skrbi in ljubezni ter da se mama in oče med seboj spoštujeta in imata urejene odnose, ne glede na to ali družina živi skupaj ali ne. Starši otroke  obravnavajo  in  vzgajajo  s  spoštovanjem  do  njihove  osebe,  individualnosti  in dostojanstva. Otrok telesno ne kaznujejo in jih ne izpostavljajo drugim oblikam ponižujočega ravnanja.«
»3) Starši delajo v korist otroka, če, zlasti ob upoštevanju osebnosti otroka, njegove starosti in razvojne  stopnje  ter  hotenj,  primerno  zadovoljujejo  njegove  materialne,  čustvene  in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava in ki kaže na njihovo skrb  in  odgovornost  do  otroka,  ter  mu  nudijo  primerno  vzgojno  vodstvo  in  ga spodbujajo  v njegovem razvoju.«
»5) Država zagotavlja pogoje za delovanje nevladnih organizacij in  strokovnih  institucij  za razvijanje odgovornega in pozitivnega starševstva.« 
 
Obrazložitev: Družinski zakonik po besedah predlagateljev izhaja iz načela otrokove koristi.
Če naj bodo otrokove koristi postavljene v samo izhodišče zakonika, potem je prav,  da  se zapišejo tudi največje otrokove koristi. Če želimo krepiti otrokove koristi in odgovorno starševstvo v naši državi in s tem prispevati k sreči naših otrok, potem menimo, da je besedilo predlagane  spremembe  1.  odstavka  9.  člena  izjemno  pomembno,  saj  poudari  pomen materinske in očetovske ljubezni za otroka ter izjemen pomen medsebojnih odnosov med mamo in očetom za otroka. Vsi vemo, da otroci običajno zelo trpijo, če odnosi med mamo in očetom niso urejeni in je prav, da se starši zavedajo, da odnosi med  njima  niso  samo  stvar njiju dveh, ampak tudi njunih otrok. 
Zavedamo se, da to, kar je zapisano v tem odstavku, vedno ne uspeva najbolje, vendar to ni razlog,  da te koristi otroka ne bi jasno priznavali in s tem starše spodbujali, da bi se še bolj trudili zanjo.
Dopolnilo 2. odstavka pa prav tako ne bi smelo biti problematično, saj temelji na samoumevni predpostavki, da mora biti ravnanje staršev v otrokovo korist takšno, ki ga tudi okolje sprejema in odobrava in ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka.  

Dopolnitev v 5. odstavku se nam zdi potrebna zato, ker je prav, da Družinski zakonik izpostavi tudi samoumevno potrebo po spodbujanju odgovornega starševstva.

5. Prvi odstavek 115. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Določbe od 19. člena do 114. zakonika z izjemo 60. člena se smiselno uporabljajo za (istospolno) partnersko skupnost.«

Obrazložitev: 60. člen zakonika, določa, da imata zakonca pravico svobodno odločati o rojstvu otrok. Te pravice oz. svoboščine istospolnemu paru zakonik ne more  dati,  ker  je rojevanje otrok za naravno pogojena pravica, ki jo imata skupaj ženska in moški. Dva moška ali dve ženski ne moreta spočeti in roditi otroka, zato jima država te pravice oz. svoboščine ne more  podeliti. Verjamemo,  da predlog  ne  bi  smel  biti  sporen za  nikogar,  saj predlagatelji zakonika  trdijo, da ni namen te določbe omogočiti nadaljnje zakonodajne postopke za uzakonitev umetne oploditve za ženske istospolne pare in t.i. nadomestnega materinstva za moške istospolne pare. Če tega namena resnično ni, potem je to določilo v zakoniku nesmiselno in upravičeno pri delu javnosti zbuja pomisleke.

6. Z  navedenimi  petimi  dopolnili  je verjetno potrebno uskladiti še kak člen Družinskega zakonika ter prilagoditi nekatere področne zakone, kot je npr. Zakon o dedovanju, v katerem je treba izenačiti posledice sklenitve partnerske zveze s sklenitvijo zakonske zveze. Vendar je to pretežno tehnično opravilo, ki ga je ob pomoči ustreznih služb verjetno možno relativno hitro opraviti.

Povzetek
Če na kratko povzamemo,  gre  za  iskanje  minimalnega  skupnega  imenovalca  med  vsemi vpletenimi v tej zgodbi na način, ki v  primerjavi  s  spornim  sprejetim  Zakonikom nikomur ničesar ne jemlje, daje pa družbeni pomen življenjski skupnosti med moškim in žensko, očetovstvu  in  materinstvu, enako  ureja  medsebojna  razmerja  med  odraslimi  ljudmi  v  vseh zvezah  ne  glede  na  njihovo  spolno  sestavo  in  usmerjenost, odpravlja  tveganje nezavednih učinkov na druge zakone, ne da bi sploh natančno vedeli, na katere in kako, in odpravlja pomisleke  glede  skrbi, da bi bil Družinski zakonik lahko podlaga za uzakonitev umetnega oplojevanja lezbijk in nadomestnega materinstva, ki je v svojem bistvu kupovanje otrok.

Celotno gradivo v PDF obliki.

58 komentarjev:

 1. Vaša utemeljitev za črtanje 6. člena predpostavlja, da je odnos med dvema istospolnima partnerjema nekaj veliko bolj intimnega kot odnos med dvema heteroseksualcema. Od kod vam ta ideja? In zakaj bi morali o premoženjskem stanju svojega partnerja poročati samo heteroseksualci, homoseksualci pa ne? A ni to diskriminacija?

  OdgovoriIzbriši
 2. Pa 3. odstavek 9. člena: tale dodatek "z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava" najbrž pomeni, da istospolna starša, ki živita v homofobni Sloveniji, kjer veliko ljudi homoseksualnosti in mavričnih družin ne sprejema in odobrava, pač a priori ne moreta delati v korist otroka. Ja, zelo zvito! A bodo potem po tej varianti pristojne službe takim parom otroke odvzele?

  OdgovoriIzbriši
 3. "Dopolnitev v 5. odstavku se nam zdi potrebna zato, ker je prav, da Družinski zakonik izpostavi tudi samoumevno potrebo po spodbujanju odgovornega starševstva."

  Hecno! Le zakaj bi bilo potrebno izpostavljati samoumevne stvari. Bistvo samoumevnega je v tem, da je to vsem jasno, ne da bi ga sploh omenjali.

  OdgovoriIzbriši
 4. 1. bodimo pošteni, to je samo puhlica, ki ne pomeni nič. zgodovinsko gledano nikoli niti ni držala.

  2. spremenjeno besedilo že v štartu postavlja nekatere ljudi v drugačen (slabši) položaj, popolnoma brez potrebe, pomeni pa med drugim tudi to, da bi se zaradi tega morala spremeniti oz. dopolniti vrsta zakonov. torej ta sprememba v resnici RAZLIČNO ureja medsebojna razmerja med odraslimi ljudmi glede na njihovo spolno usmerjenost in POVEČUJE tveganje nezavednih učinkov na druge zakone (kar je ravno obratno, kot trdite predlagatelji!).

  3. kar ste zapisali pod obrazložitev te spremembe, vse brez problema lahko velja tudi za zunajzakonsko skupnost. ali črtamo tudi to, kar direktno pripelje do NEENAKEGA OBRAVNAVANJA OTROK v zunajzakonski skupnosti? to pa je tako ali tako v nasprotju z ustavo....

  4. 1. odstavek - še ena parola... tega ne bom niti komentirala. 3. odstavek - mislim, a se vi sploh zavedate, kakšne nebuloze predlagate!!?? še ne tako dolgo nazaj (ponekod pa je še vedno tako) je okolje sprejemalo in odobravalo npr. garbanje otrok, nezakonski otroci so veljali za ničvredne itd. itd, da ne naštevam. poleg tega jaz ne odobravam, kar odobravaš ti, katero okolje bomo torej upoštevali? dajte se zresniti, no!!

  5. da se ne spuščam v problematiko, ki sem jo omenila že v 2. točki. poleg tega je omemba 60. člena popolnoma nepotrebna, ker se nanaša samo na zakonca, to pa istospolna partnerja na podlagi 3. člena zakonika nista. poleg tega že ustava daje VSAKOMUR pravico, da odloča svobodno o rojstvih svojih otrok.

  predlagatelji, zresnite se, to niso heci, taki nedodelani in nepremišljeni predlogi škodijo VSEM. predsednik SAZU pa naj resno premisli, ali si sploh zasluži biti član (kaj šele predsednik!!) neke organizacije, ki naj bi predstavljala cvet slovenske intelektualnosti in svetovljanstva!

  OdgovoriIzbriši
 5. 60. člen pravi še: "Do skupnih otrok imata enake obveznosti in pravice." Če partner v partnerski skupnost ali zunajpartnerski skupnosti posvoji otroka svojega partnerja, je to potem njun skupni otrok, do katerega morata imeti enake obveznosti in pravice! A vas moti, da ta otrok velja za skupnega, ali kaj?

  Ja, skratka, škoda, da sem se sploh ukvarjal s tem vašim zmazkom, ki je izpod vseh kriterijev.

  OdgovoriIzbriši
 6. 4. Anonimni, ti si pa ene stvari površno preštudiral, npr. to s 115. oziroma 60. členom.

  OdgovoriIzbriši
 7. Ja res, gospod Trontelj je sramota za slovensko srenjo razumnikov, da podpira take bolane predloge.

  OdgovoriIzbriši
 8. Se strinjam s predhodnikom - sramota za Trontlja, da se kot predsednik SAZU-ja pridružuje nasprotnikom trenutnega DZaka - praktično vse relevantne znanosti, ki jih zadeva družinsko področje (psihologi, socialno delo, sociologi, psihiatri) so jasno in soglasno podprle predlog. In Trontelj naj bi zastopal in predstavljal ZNANOST!?

  OdgovoriIzbriši
 9. anonimni 6, v čem je površnost?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. 115. člen se nahaja na koncu drugega dela zakonika (ta je naslovljen ZAKONSKA ZVEZA in obsega člene od 19 do 114) in pravi:

   (1) Določbe tega dela zakonika, ki urejajo temelj zakonske zveze, pogoje za obstoj in veljavnost zakonske zveze, postopek pred sklenitvijo zakonske zveze in sklenitev zakonske zveze se uporabljajo za partnersko skupnost.

   Vsi ti členi, ki se nanašajo na zakonsko zvezo, vključno s 60. členom, torej veljajo tudi za partnerske skupnosti.

   Izbriši
  2. am... ne razumem... se bojim, da je površen nekdo drug. ta člen, ki ga citiraš, pravi, da za partnersko skupnost veljajo določbe 2. dela zakonika (z naslovom zakonska zveza), ki se nanašajo na:
   - temelj zakonske zveze (19. člen, tudi 20. bi morali upoštevati),
   - pogoje za obstoj in veljavnosti zakonske zveze (21. -31. člen),
   - postopek pred sklenitvijo zakonske zveze (32. -34. člen)in
   sklenitev zakonske zveze (35. - 41. člen.)

   60. člen se nahaja v podpoglavju pravice in obveznosti zakoncev, ki ga 115. člen ne omenja...

   Izbriši
  3. kar pomeni, da imaš prav, res sem bila površna, ko sem brez potrebe omenjala 3. člen.

   :)

   Izbriši
  4. aha... ja pol pa sori. ampak to potem pomeni, da ta kompromisni predlog partnersko skupnost bolj izenačuje z zakonsko zvezo kot pa sprejeta različica zakona, če namreč predlagatelji hočejo, da se za partnersko skupnost smiselno uporablja kar cel drugi del (z izjemo 60. člena) in ne samo prva štiri podpoglavja.

   pa še nekaj mi ni jasno: če po sprejetem zakonu členi od 42 do 114 za partnerske skupnosti ne veljajo, kje je potem določeno, kdaj partnerska skupnost ne obstaja oz. ni veljavna, pa premoženjska razmerja med partnerjema, prenehanje skupnosti itd.?

   Izbriši
  5. predolgo sem odgovarjal na tvoj post z 10:09 AM pa vmes nisem opazil naslednjega. je pa ta 115. člen sprejetega zakonika res čuden, da našteva samo prva štiri podpoglavja.

   Izbriši
  6. druge zadeve, ki jih omenjaš, so urejene v zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti. ta zakon se sicer ukinja, ampak te konkretne določbe pa ostajajo v veljavi.

   Izbriši
  7. in ne misli, da so predlagatelji zavestno tako hoteli. naredili so isto napako kot ti.

   Izbriši
  8. 12:08 PM, a mi lahko navedeš, kje je tako določeno.

   Izbriši
  9. v 305. členu družinskega zakonika.

   Izbriši
  10. ah dej, to sploh ni res. ti se mal hecaš ;)

   Izbriši
  11. aja?? hehe... ne, de bi vedla :D

   Izbriši
 10. http://www.sazu.si/o-sazu/clani/joze-trontelj.html

  Dr. Trontelj je predsednik SAZU, predsednik državne komisije za biomedicinsko etiko in član odbora Sveta Evrope za smernice v bioetiki; v tem odboru je član komisije za biomedicinske raziskave na ljudeh.

  Morda stoji malo višje in zato vidi malo dlje. Niso socialni delavci pobrali vsega znanja na tem svetu.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Visoka strokovna in moralna avoriteta (ki je sicer pri profesorju nedvomna) sama zase ne more biti argument.

   Izbriši
  2. se strinjam, z dodatkom, da je strokovna avtoriteta na področju, ki nima veze s tematiko, ki jo ureja družinski zakonik.

   Izbriši
  3. Avtoriteta sama zase res ne more biti argument, je treba kaj prebrati, kaj je dr. Trontelj povedal.

   Bi potem tudi videli, da ima tematika zakonika še kako veze s področjem, s katerim se ukvarja. Seveda samo, če vidiš več kot en palec pred nosom naprej.

   http://www.24kul.si/?id=180&fmod=0

   http://www.24kul.si/?id=1060&fmod=0

   Zanimivo je prebrati še kakšno drugo mnenje: http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?ID=10611

   Izbriši
 11. Če že socialnim delavcem odrekaš kompetenco (čeprav imajo prav oni največ stika z družinami, predvsem pa z vzroki zakaj nekatere družine ne funkcionirajo tako kot bi mogle), se boš moral sprijazniti, da tudi del znanosti od kjer prihaja prof.Trontelj, torej medicina in v okviru nje v tem primeru kompetentni del - psihiatrija (pokojni dr.Ziherl in vsi ostali znanstveni sodelavci Katedre za psihiatrijo, ki so se o tem izjasnili), praktično soglasno podpira prvotni DZak, tudi posvojitve otrok s strani istospolnih.
  Ostale funkcije so v prvi vrsti politične (na mesto predsednika komisije ga je imenovalo Ministrstvo za zdravje) in ne odražajo njegovega "videnja dlje" Prej njegovo ozkoglednost, nesposobnost videti omejitev svojega znanja in vedenja, in dajanja prednosti ideologiji ter krščanskim dogmam nad znanostjo!
  Prof. Trontelj veliko ve o nevrofiziologiji, mišičnih distrofijah in električnem dogajanju v nevronih oz. v živčnomišičnem stiku, žal pa se ne zaveda, da nima pojma na kterem drugem področju (zato si s temi potezami tudi zbija ugled v znanosti).

  OdgovoriIzbriši
 12. Ooo, prav posebno pozornost ste posvetili tistim istospolnim partnerjem, ki živijo skupaj, pa okrog govorijo "midva nisva pedra, sva sam cimra". Presunljivo!

  p.s. Se hecam, to je bizarno!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. ja, take geje, ki se sramujejo svoje spolne usmerjenosti imajo tile še najraje. (najbrž tudi sami spadajo v to kategorijo.) ampak, kaj pa če dva heteroseksualna partnerja živita skupaj in nočeta, da vsi vejo, da sta tudi par? sej onadva bi morala tudi imet pravico do intime!

   Izbriši
 13. Družina oče mama in otroci je edina produktivna za narod in edina, ki lahko narod obdrži pokonci!

  OdgovoriIzbriši
 14. Jaz se tud strinjam, da otrok nujno rabi mami in očija za svoj popoln razvoj. Če enega od njiju nima, verjemite mi, ga zelo pogreša in ima velik primanjkljaj. Dejmo mal gledat na otroka - ampak dejansko.

  OdgovoriIzbriši
 15. Pozdravljeni.
  Podrprimo tale kompromisni predlog.
  Vsi bomo zadoljni.
  Država bo privarčevala.
  Etika bo vesela.
  Navarno življenje bo šlo naprej!
  Kaj lepšega.

  OdgovoriIzbriši
 16. Če nekdo nek sestavek imenuje kompromis, še ne pomeni, da je to tudi v resnici. Ta sestavek je DAAAAALEEEEČ od kompromisa. Sumim, da predlagatelji ne vedo, kaj je kompromis.

  OdgovoriIzbriši
 17. Ali strokovnjaki, ki zagovarjajo Dz, strokovno utemeljujejo svojo trditev, da istosplona parnerja zaradi svoje istospolne usmerjenosti ne vplivata na otrokov razvoj? Raziskava, ki bi bila merodajna za neškodljivost vzgoje v istospolni zvezi bi morala potekati več generacij in zajemati veliko število vzorcev, da bi lahko poskusila dokazati trditev, da istospolni partnerji lahko enako dobro vzgajajo otroke in da se takšne skupnosti dobro vključujejo v celotno družbo. Takšne raziskave ni, ker je bila homoseksualnost sprejeta kot normalno stanje v 80- ih letih in je tako postavljena že časovna omejitev, ki bi merodajno raziskavo omogočala. Če se trditev prenese v družbo kot pravilna brez dokaza, o njeni pravilnosti, je to poskus, poskusov pa se na človeški družbi ne sme delati. Enako se je zgodilo, ko je del strokovnjakov zagovarjalo permisivno vzgojo brez merodajnih predhodnih raziskav. Danes psihologi nasprotujejo permisivni vzgoji, posledice pa ostajajo.Trditi stvari, ki niso tako dokazane je neodgovorno, zavaja nestrokovno javnost.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf

   Izbriši
 18. Vsekakor mnogo bolje od predlaganega Družinskega zakonika. Sicer bi kot nasprotnica Družinskega zakonika želela še kakšno spremembo, pa vendar ... Najbolj sporne zadeve so na srečo odstranili oz. preoblikovali. Prav je, da zunajzakonski pari nimajo enakih pravic kot poročeni, saj s tem, ko se ne poročijo, pokažejo, da niso pripravljeni prevzeti odgovornosti. In kjer ni dolžnosti tudi ni pravic ...

  OdgovoriIzbriši
 19. Bi bil čas, da se akad. prof. dr. Trontlja pozove, da odstopi z mesta predsednika izvršnega odbora SAZU in Komisije Rs za medicinsko etiko. Ker tole je pa že preveč, no. Predlagati oz sponzorirati takšne pravne in neustavne nesmisle kot so predlagani v tem "kompromisu" ni združljivo s tako imenitnima funkcijama. Naj se akad. prof. dr. Trontelj odloči kaj bo. Ker to res ni združljivo. Ali naj odstopi z obeh funkcij ali pa naj preneha sponzorirati takšne neumnosti.

  OdgovoriIzbriši
 20. Žal se ne strinjam s kompromisom, ampak vztrajam pri popolni zavrnitvi tega predloga zakona, saj je v nasprotju z naravo.
  Homoseksualne skupnosti niso domena tega zakona in se obravnavajo posebej. Absolutno je potrebno preprečiti igranje s koristmi otrok, da bi se otroke lahko sodno dajalo dvema homoseksualnima osebama!

  OdgovoriIzbriši
 21. Materinstvo in očetovstvo se ne da izsilit z družinskim zakonikom za tiste, ki jim to nikoli ni bilo dano v njihovih skupnostih. To omejitev je modro spoštovati. NIti "razumljakarsko" razglabljanje nič ne doda, da bi bilo možno novo življenje tam, kjer se to NIKOLI ne da naredit: kljub ljubečim odnosom, kljub zdravju in kljub mladosti obeh. Identiteta homoseksualne skupnosti v naprej ne omogoča sadu novega življenja, rojstva otrok, v RS.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Zelo lepo povedano, se popolnoma strinjam

   Izbriši
 22. Prvi odmevi zagovornikov družinskega zakonika na Vaš predlagan kompromis so zelo negativni. Zatorej verjetno kakega dialoga sploh ne bo. Moj predlog je, da se za istospolne pare uderijo zadeve v ZRIPS-u, za heteroseksualne pare pa v družinskema zkoniku. In k temu naj teži končna rešitev tega zakonika.
  Sicer pa korajža velja. Če bo g. Primc vložil referendumske pdopise, bomo šli in množično zavrnili sprejeti zakonik, pa bo! Naj ljudje povejo, kaj želijo! V meni še vedno odmeva korjaža velja!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ljudje naj povedo, kaj želijo zase, v življenje drugih pa naj se ne vtikajo!

   Izbriši
 23. V zahvalo za čudovito in nenadomestljivo materinstvo in očetovstvo:

  SVET NAOKROG JE VABLJIV IN MAMLJIV.
  ČUDNO RESEN IN NEMALO SLOVESEN.
  NEKDO SE JE PRAVKAR RODIL.
  IN TO JE NAJLEPŠA PESEM.

  (Tone Pavček)

  OdgovoriIzbriši
 24. Nekaj odgovorov na vaša mnenja:

  - ni res, da vsi strokovnjaki podpirajo družinski zakonik (ker se dejansko ve, da ni dober za otroka). Mogoče bi morali kdaj prisluhniti dr. Bogdanu Žoržu, ali pa (da bo tudi en 'levičar) psihoanalitiku Romanu Vodebu.

  - Dr. Trontelj je res velika osebnost in mislim, da dobro razume, kaj je res DOBRO za prihodnost naroda.

  - Dragi ljudje, če ste starši, kot jaz, boste mogoče vendarle postavili na prvo mesto otroka, ki potrebuje ljubečega očeta in mamo. Ne pozabimo tega. Sama vidim iz izkušenj, da vsak od naju otrokom daje nekaj povsem drugega. Ne razmišljajmo več, ali smo iz te ali druge strani, ampak se zavzemimo za naše otroke. PROSIM VAS!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Aja, a če ta zakonik ne bo sprejet, potem istospolni pari ne bodo več smeli vzgajat otrok? Pa samohranilke tudi ne?

   Izbriši
  2. Bogdan Žorž mi je zelo všeč, ima ogromno dejanskih izkušenj. zato njegovo mnenje zelo spoštujem.

   Izbriši
 25. 1.Problem bioloških otrok enega od istospolnih partnerjev je rešen oz. Vrhovno sodišče je odločilo, da veljavni ZZZDR omogoča, da jih njegov partner posvoji. Tako se v praksi tudi dogaja / izvaja. Padec Družinskega zakonika ne bo teh postopkov v ničemer zavrl.
  2. Materam samohranilkam gre vsa čast in podpora, ker se trudijo v okoliščinah, ki gotovo niso po njenih načrtih in nesprejetje Dz jim pomembne in težke vloge ne odvzema.
  Če bi bila lepota in pomen družine, katere ustanovitelja sta moški in ženska predstavljena že v prejšnjih generacijah v vzgojnih institucijah, v medijih in v družinah samih, bi bilo tudi samohranilk manj. V preteklosti ni bilo dovolj pokazano, da nastopajo v družinah težave, vendar se za njeno ohranitev splača potruditi. Zato v prihodnosti skupaj popravimo napake, ki smo jih spoznali na podlagi izkušenj. Da izenačenje istospolne zveze s heterospolno, ni napaka, iz prakse nismo izvedeli, mnenje brez dokazov pa je subjektivno.
  3.Pogledal sem zgoraj omenjeno raziskavo. http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.
  Je poskus, vendar ne zadovoljiv za dokaz in argumentiranje zagovornikov Dz. Vzorec zajema 58 otrok homoseksualcev v primerjavi z 48 otroki heteroseksualcev, obnašanje 30 otrok homoseksualcev v starosti 4-8 let. To še zdaleč ni dovolj velik vzorec za kakšen dokaz. To še za določanje boljšega okusa dveh pudingov ni dovolj. Veliko večjo skupino otrok bi bilo potrebno preučevati od zgodnejga otroštva in njmanj do odraslosti otrok teh otrok.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. 1. potem vas ne bi smelo motiti, da tako (IN SAMO TAKO) določa tudi družinski zakonik.

   2. ??? materam samohranilkam nesprejetje zakonika pomembne in težke vloge ne odvzema? to ni resno...

   3. ni dovolj samo pogledati, treba je PREBRATI. poročilo je kompilacija raziskav na to temo skozi 3 desetletja z navedbami (in linki do) teh številnih raziskav in se mi zdi zelo nepošteno in nekorektno tako banaliziranje, kot je opisano zgoraj. poleg tega se mi zdi zanimivo to, da se tako poudarja pomen in vrednost strokovnjakov in moralnih avtoritet tipa jože trontelj (ki o sami tematiki strokovno sicer nima pojma) in roman vodeb (ki je obseden z drekci, kot smo slišali včeraj na 24 ur zvečer (ubogi dobitnik sedmice na lotu, samo upam lahko, da ga ni poslušal!)), hkrati pa se jemlje strokovnost ameriški organizaciji psihologov, ki ima 154.000 članov in je največja tovrstna organizacija na svetu. poleg tega pa je še ameriška, kjer se s tovrstnimi vprašanji resno ukvarjajo malo dlje kot roman vodeb.

   pogum (primc? merše?), prav je, da se boriš in zavzemaš za to, v kar verjameš, želela pa bi si, da to delaš korektno, da ne banaliziraš, ne zavajaš s strokovnimi izrazi, ne minimaliziraš in podobno. ko boš to prenehal početi, kaj dosti ne bo ostalo...

   Izbriši
  2. "Če bi bila lepota in pomen družine, katere ustanovitelja sta moški in ženska predstavljena že v prejšnjih generacijah v vzgojnih institucijah, v medijih in v družinah samih, bi bilo tudi samohranilk manj."

   Bravo, pogum! In tudi če bi bila homoseksualnost še vedno kazniva, se nam danes ne bi bilo treba ukvarjati s temi bedarijami. Ampak so jo komunisti legalizirali. Samo da bi uničili pravo slovensko družino!

   Izbriši
 26. Ne vem, zakaj nekateri tako vztrajno širijo predsodke, da si nasprotniki družinskega zakonika prizadevajo, da bodo vse družine idealne. Saj vsi vemo, da niso. Toda preprosto dejstvo je, da iz izjeme ne moreš narediti pravila. Iz istospolne skupnosti se otrok zaradi bioloških razlogov preprosto ne more roditi. Po moje je izenačevanje dvospolnih in istospolnih skupnosti, biološko in antropološko povsem zgrešeno.

  OdgovoriIzbriši
 27. Nisem g.Primc, niti g.Merše.

  Tudi strokovna javnost je razdeljena, zato je zame nekritično, da slepo zavzamem mnenje enih ali drugih, ampak povem, kakšen način prepričevanja bi bil zame objektiven in zaupanja vreden. V prejšnjem opisu sem zapisal, kakšna raziskava bi bila zame verodostojna. Še to bi moralo biti zagotovljeno: opazovani ljudje bi morali biti izbrani naključno in rezultate raziskave bi moralo interpretirati enako število strokovnjakov, ki vnaprej zagovarjajo trditev kot tistih, ki nasprotujejo trditvi. Če se raziskava sklicuje na nešteto drugih študij , ki ne zadoščajo postavljenim pogojem, me ne prepriča. Sklicevanje na znanega strokovnjaka je brezpredmetno, ker je tudi na nasprotni strani znano ime strokovnjaka, ki sta si enakovredna.
  Ko nekdo hoče uveljaviti nekaj novega, mora za to dobiti dovolj podpornikov, ki jih mora prepričati z dokazi, če naj bo uvedba novosti transparentna in je njen namen vsesplošna korist. Dokaz ni to, da nekomu, ki se nima časa s tem ukvarjati, rečeš: moja stvar je dobra, ker 154. 000 psihologov stoji za tem in to piše v tej raziskavi na spletu. Raziskavo je potrebno objektivno predstaviti na predavanjih, v medijih, organizirati okrogle mize, vir pa navesti, da bo literaturo preverjal, kdor to želi storiti. Ni prav reči: "Tam piše, če ne prebreš, mi neargumentirano nasprotuješ."

  Vedno znova se mi zastavlja vprašanje, zakaj dopustiti možnost, da homoseksualec spočne biološkega otroka, saj si sploh ne želi heteroseksualnega odnosa. Zato, da dobi otroka? Za iskanje čigave koristi gre potem tukaj, otrokove ali homoseksualčeve? Tisti homoseksualci, ki so bili v heteroseksualni zvezi in so rodili otroka, imajo problem posvojitve zakonsko rešen. Ampak za naprej? Meni se zdi dobro, da se homoseksualcu omogoči, da izrazi svoje nagnjenje brez strahu, že preden se spusti v heteroseksualno zvezo samo zaradi predsodkov družbe in tako ne bo mogla nastati situacija, v kateri bi spočel biološkega otroka. To potem ni več stvar Dz. Popolnoma zagovarjam to, da homoseksualcev ne sme nihče obsojati ali kakorkoli biti sovražen do njih, kar naj velja za vsakega človeka.

  Samohranilke in samohranilci so bili in bodo neodvisno od Dz in nasprotniki Dz jih v ničemer ne želimo prikrajšati, s tega mesta jim povem, da jih občudujem in jih podpiram.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. "Vedno znova se mi zastavlja vprašanje, zakaj dopustiti možnost, da homoseksualec spočne biološkega otroka..."

   Pa o čem govoriš? A ti si jemlješ pravico ljudem dopustiti ali ne dopustiti možnost, da spočnejo otroka? Pa kaj si ti Hitler, al kaj?

   V naši državi lezbični pari niso upravičeni do oploditve z biomedicinsko pomočjo in nadomestno materinstvo je prepovedano. Kaj pa sicer lezbijke in geji počno s svojim reproduktivnim materialom, se pa nikogar drugega ne tiče.

   In v čigavo "korist" spočenjajo otroke heteroseksualci?

   Izbriši
 28. vidim, da nisi upošteval mojega nasveta. škoda, torej se ne bo dalo naprej debatirati s tabo.

  "Raziskavo je potrebno objektivno predstaviti na predavanjih, v medijih, organizirati okrogle mize, vir pa navesti, da bo literaturo preverjal, kdor to želi storiti. Ni prav reči: "Tam piše, če ne prebreš, mi neargumentirano nasprotuješ."" malo kontradiktorno, se ti ne zdi? in nasploh v nasprotju s tem, kar v poročilu, ki ga še vedno nisi prebral, piše in kar sem povedala - navajanje virov.

  žal mi je, da se debata ne more razviti.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Stvari se razjasnjujejo. Jaz zagovarjam, da otroka spočneta starša iz medsebojne ljubezni in želje po otroku. Še bolj mi je všeč, če je med tema staršema sklenjena zakonska zveza, v kateri si obljubita zvestobo. To se velikokrat ne zgodi, vendar je to zame najboljša opcija za otroka in si želim, da bi bila tudi v Dz postavljena nad vse.
   Najini mnenji sta res na nasprotnih bregovih.

   Izbriši
  2. najini mnenji si absolutno NE nasprotujeta v tem pogledu. tudi jaz si želim medsebojno ljubezen, željo po otroku, otrokovo največjo korist, mir na svetu, kruha za vse itd. itd. vse to so ideali, programske usmeritve, ki na žalost niso (vedno in povsod) skladni z realno sliko. če bi bili, pravnega urejanja NE BI POTREBOVALI. ker pa v resničnosti obstajajo različne oblike družin, nasilje tako in drugačno, ljudje, ki imajo drugačne spolne preference, nedržavljani, invalidi, revščina, bogastvo, brezposelnost, zasebna lastnina, zapuščeni otroci, kriminal, samski, ljudje z drugačnimi verovanji, da ne naštevam naprej, je treba vso to množico različnih odnosov in situacij nekako urediti, tako da se ljudi ne postavlja v slabši položaj, da torej ni "drugorazrednih". tega, o čemer ti govoriš, država ne more (in tudi ne sme!) urejati. če bi, bi večina ljudi že v štartu kršila zakon. država ne more predpisati, da se otroci lahko spočnejo samo iz ljubezni. vidiš, kako hecno je to slišati? resničnost je drugačna in to resničnost mora urediti pravo, ljubeči odnosi in želja po otroku pa so predmet vzgoje, izobraževanja, kot je nekdo tu že napisal. razumeš? tega ne moreš predpisati, to moraš živeti in prenašati na druge s svojim vzgledom. če ti živiš tako, ti lahko samo čestitam in se veselim, da boš svojo srečo in ljubezen prenesel na svoje otroke in oni na svoje in ti na svoje.

   oprosti, ampak zdi se mi, da ste nasprotniki družinskega zakonika zgrešili poanto in delate ravno nasprotno od tistega, kar želite doseči.

   Izbriši
  3. oz. pardon, da se popravim. kar PRAVITE, da želite doseči...

   Izbriši
 29. Otrok je oropan ene ljubezni in ene vzgoje, če je uzakonjena njegova dodelitev istospolnonagnjenim staršem. Ne tega delat, ker je zločin!

  OdgovoriIzbriši
 30. Naloga države je, da mora najprej določiti prioritete, edina možna prioriteta je življenje in življenje lahko nastaja samo v družini mati, oče, otrok zato je logično da država, da vso podporo takšni družini. Vse ostalo izhaja iz tega preprostega sklepa.

  OdgovoriIzbriši
 31. Profesor Trontelj dober kompromisni predlog,podpiram ga,razumem "ogorčenje" zagovornikov Družinskega zakonika,Andreje Črnak Megličeve-preveč dobro(rekli ste bobu bob) ste sestavili in zavrnili majhno možnost,da bi si omislili otroke kot hišne ljubljenčke,ter poudarili da v slo še ni samoumevno odgovorno starševstvo.O tem se mora NON STOP govoriti da pride v zavest vsem nam ljudem.

  OdgovoriIzbriši