torek, 18. junij 2013

Družinska pobuda predlaga izboljšave "nove socialne zakonodaje"

V Družinski pobudi smo pripravili več predlogov za izboljšanje ti. "nove socialne zakonodaje", ki je verjetno najbolj proti družinska zakonodaja, ki je bila doslej sprejeta in uveljavljena v naši državi. Dokument s temi predlogi smo že poslali tusi na pristojno ministrstvo. V nadaljevanju si ga lahko preberete tudi vi.
Tomaž Merše
Uvod
V Družinski pobudi pozdravljamo objavo poročila IRSSV o učinkih nove socialne zakonodaje, ki, dokaj jasno razkriva mnoge slabosti te zakonodaje in dokazuje, da je bila pripravljena slabo in nepremišljeno. Poročilo sicer vsebuje nekaj napak, za katere pa so avtorji že obljubili, da jih bodo odpravili.
Obžalujemo, da je bila taka zakonodaja sploh sprejeta in uveljavljena, saj je bilo mogoče večino v poročilu ugotovljenih slabosti zakona predvideti že v času priprave zakonov. To dokazuje dejstvo, da primerjalni statistični podatki in poročilo potrjujeta vsa opozorila glede pričakovanih slabih posledic predloga zakona, ki sem jih predstavil v postopku sprejemanja zakona na seji Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide leta 2010, a jih je takratni minister Svetlik skupaj s svojo ekipo takrat zavrnil kot neutemeljene. Vse to je dokumentirano v magnetogramu omenjene seje in lahko vsakdo kadarkoli preveri. (No, podatki o dejanskih učinkih so še nekoliko slabši od tistih, ki sem jih na podlagi meni dostopnih podatkov napovedal takrat).
Tako je bilo že vnaprej povsem jasno in predvidljivo, da predlagani višji otroški dodatek niti približno ne bo pokril izpada štipendije pri dijakih, da povišana štipendija za študente, ne bo pokrila izgube otroškega dodatka zanje, da veliko študentov, ki so izgubili otroški dodatek, ne bo dobilo štipendije. To je bilo povsem razvidno iz samega predloga zakona, pa je minister kljub temu zanikal.
V veliki meri napovedljiv je bil tudi učinek upoštevanja otroškega dodatka kot dohodek pri odmeri drugih pravic. Tako bi moralo biti predlagateljem že takrat jasno, da se bo za velik del družin vrtec podražil za vsaj en razred, da bo veliko učencev in dijakov zaradi tega ostalo brez subvencije za malico. Taki ukrepi so bili predlagani in sprejeti, ne da bi predlagatelj predstavil kakšno analizo, ki bi dokazovala, da so vse te družine v prejšnji ureditvi prejemale preveč in zato morda lahko živele razsipno na račun davkoplačevalcev.
Zgrešen koncept zakona
Zakon je zgrešen že v sami osnovi, saj v isti koš stlači materijo, ki sploh ne sodi skupaj, in tako strokovno neutemeljeno pomeša ukrepe družinske politike in ukrepe socialnega varstva, na kar je v svojem poročilu  opozoril tudi IRSSV.
Zato kot temeljni predlog izboljšave zakona predlagamo, da se ukrepi družinske politike (otroški dodatek, subvencija plačil za vrtec, subvencije šolske prehrane in državne štipendije) obravnavajo ločeno in drugače kot ukrepi socialnega varstva.


Predlagamo drugačno obravnavo ukrepov družinske politike
V grobem, predlagamo, da se ukrepi družinske politike: otroški dodatek, državne štipendije, subvencija za vrtec in subvencije šolske prehrane obravnavajo brez vrstnega reda med seboj po enotni dohodkovni lestvici in brez upoštevanja premoženja ali vsaj večine oblik premoženja.
To bi bilo podobno, kot se danes subvencija šolske prehrane že obravnava brez vrstnega reda po isti lestvici kot se odmerja otroški dodatek. Predlagamo, da bi se ta lestvica brez medsebojnega upoštevanja navedenih pravic uporabljala za vse naštete prejemke in subvencije.
Še bolje bi bilo namesto te stopničaste lestvice uporabiti zvezen način odmerjanja pravic, da bi se izognili slabostim stopničastih lestvic, ki je v tem, da lahko majhna sprememba v dohodkih družine povzroči veliko spremembo v višini pravic (to se še posebej močno pozna pri večjih družinah). S pretvorbo stopničaste lestvice v zvezno (po zgledu davčne lestvice) bi dosegli, da bi bila sprememba pravic bolj sorazmerna spremembi družinskih dohodkov.
Ukrepi družinske politike niso socialne narave, ampak imajo razvojno vlogo, zato jih družine prejemajo zato, ker imajo otroke. Strinjamo se z dr. Nado Stropnik, ki pravi, da je namen ukrepov družinske politike zmanjševanje razlik med prebivalci z različnim število otrok in prebivalci brez otrok oziroma preprečevanje prevelikega znižanja življenjske ravni družine ob povečanju števila družinskih članov. Upoštevanje materialnega položaja družin je pri tem le deloma dopustno le zaradi nezmožnosti države, da bi te pravice zagotavljala povsem univerzalno, načeloma pa bi morali biti univerzalni.
Pri ugotavljanju dohodkovnega razreda za določanje upravičenosti in višine družinskih prejemkov in subvencij bi se upoštevali tudi socialni prejemki (DSP, …), saj ti pri družinah, ki same ne morejo zagotoviti vsaj minimalnega dohodka, nadomeščajo dohodke iz dela in druge dohodke.
Prejemki za delo študentov in dijakov preko študentskih servisov bi se upoštevali le v zneskih, ki presegajo splošno in posebno olajšavo pri dohodnini za to delo.
Državna štipendija mora biti obravnavana na enak način kot otroški dodatek, saj je ob ukinitvi otroškega dodatka za študente in polnoletne dijake za te kategorije upravičencev prevzela vlogo drugačne oblike otroškega dodatka, kakor je bilo s strani predlagateljev pojasnjeno ob ukinitvi otroškega dodatka za otroke starejše od 18 let.
Neprimerno upoštevanje premoženja pri ukrepih družinske politike
Pri ugotavljanju materialnega položaja družine je skoraj nemogoče pošteno upoštevati premoženje in prihranke družin, ne da bi povsem neprimerljive primere obravnavali enako in primerljive različno.
Naj navedem le en tak primer: Družina, ki se pripravlja na gradnjo doma, ima lahko sorazmerno velike prihranke, a jih vse potrebuje za reševanje stanovanjskega vprašanja in mora za dosego tega cilja živeti zelo skromno. ZUPJS pa ji v času, ko je najbolj ranljiva, zniža družinske prejemke. Po drugi strani družina z enakimi dohodki, ki živi v nepremičnini staršev, lahko ves dohodek sproti porabi za bistveno udobnejše življenje, saj prihrankov za reševanje stanovanjskega vprašanja ne potrebuje. Če ni ustvarila prihrankov, ne izgublja pravic na področju družinskih prejemkov.
Nedoslednosti in neenakosti, ki kažejo na neustreznost upoštevanja premoženja pri družinskih prejemkih in subvencijah je še veliko, zato ocenjujemo, da bi bilo najbolje, da bi pri odmeri družinskih prejemkov in subvencij to preprosto opustili.
K temu navaja tudi mnenje sodelavcev CSD, da upoštevanje premoženja ni bistveno vplivalo na odmero pravic, čeprav se v Družinski pobudi s tem mnenjem ne strinjamo.
Da bi preprečili morebitne večje anomalije pri taki ureditvi, bi kot varovalko lahko vključili upoštevanje vrednejših nepremičnin, ki bi jih družina posedovala poleg svojega doma, pri čemer bi se upoštevale le nepremičnine v skupni vrednosti nad npr. 150.000EUR. Če ima družina v lasti nepremičnino v gradnji, ki ni vseljiva, se ne sme upoštevati.
Zavedamo se, da je nemogoče narediti popoln sistem, tako tudi opisani predlog dopušča določene anomalije, vendar ocenjujemo, da ne preveč in da bi bil njihov obseg manjši od škode, ki jo povzroča trenuten sistem po ZUPJS.
Nujni hitri popravki zakona
Glede ne to, da se bo zakon popravljal najmanj v dveh korakih, tako da ministrstvo napoveduje hitro popravo vsaj najbolj očitnih anomalij in nelogičnosti zakona, za popravo koncepta zakona pa naj bi si vzelo več časa, opozarjamo na nekatere nujne popravke v zvezi z upoštevanjem premoženja in prihrankov, za katere predlagamo in pričakujemo, da se upoštevajo že v prvem koraku popravkov zakona.
-       Dom družine: Zakon določa, da se v premoženje ne všteva nepremičnina, v kateri družina živi, če ta ne presega velikosti primernega stanovanja glede na število družinskih članov, sicer pa se všteva »presežni« del nepremičnine. V praksi se to izvaja tako, da se pri stanovanjskih hišah ne upošteva le stanovanjska stavba sama, zemljišče okrog nje pa se upošteva kot ločeno premoženje, čeprav gre za funkcionalno zemljišče stavbe in je z njo neločljivo povezano. 
Trdimo, da je taka praksa v nasprotju že z obstoječim zakonom, saj smo prepričani, da bi po določbah zakona morali iz premoženja izvzeti nepremičnino, ki predstavlja dom družine, v celoti z vsemi njenimi deli. Neprimernost podatkov o nepremičninah ne more biti izgovor za napačno izvajanje zakona. 
Praksa naj se nemudoma spremeni. Za to po naši oceni sprememba zakona ni nujno potrebna, bilo pa bi dobrodošlo, če bi se v zakon še bolj jasno zapisalo, da se iz premoženja izvzema celotna stanovanjska nepremičnina.
-       Druge nepremičnine: Zaradi nezmožnosti upoštevanja nepremičnin v tujini je z vidika enakosti pred zakonom vprašljivo tudi upoštevanje nepremičnin v Sloveniji. Da se izognemo anomalijam z vplivom različnih malo vrednih zemljišč na podeželju, predlagamo, da se upoštevajo le nepremičnine v skupni vrednosti nad določeno mejo (npr. 150.000 EUR).
-       Vozila: Način upoštevanja vozil je nelogičen. Po našem razumevanju je zakonsko določilo na to temo potrebno razumeti tako, da bi se pri vsakem vozilu družine morala od njegove vrednosti odšteti predpisana vrednost, ki se ne všteva med premoženje za izračun fiktivnega dohodka, preostanek pa se upošteva. Morda je možna tudi interpretacija, ki se trenutno uporablja v praksi, vendar zagotovo ni edina. Če besedilo zakona ni dovolj jasno in ga je mogoče razlagati na več načinov, je pri izbiri najbrž modro uporabiti tudi malo logike in izbrati razlago, ki omogoča čim bolj enakopravno obravnavo vseh upravičencev.
Predlagamo, da se predpisana vrednost odšteje od vrednosti vsakega vozila v družini in se za izračun fiktivnega dohodka upošteva le preostanek vrednosti.
Sedanja praksa namesto tega prinaša kopico anomalij kot je na primer tale. Če ima družina tri vozila z vrednostjo malo pod 8.000 EUR ali skupaj malo manj kot 24.000EUR, se ji ta vozila ne štejejo v premoženje. Če pa ima družina eno vozilo, ki presega vrednost 8.000 EUR (za tako ceno je za veliko družino že med rabljenimi vozili težko dobiti dovolj veliko vozilo), se ji vrednost vozila v celoti šteje med premoženje, iz katerega se izračuna navidezen ali fiktiven dohodek, ki se prišteje k dejanskim dohodkom družine.  Ali ne bi bilo bolj logično, da bi se tudi drugi družini od vrednosti vozila odštela predpisana vrednost in bi se tako zmanjšala razlika v obravnavi teh dveh družin? Po našem razumevanju bi bilo to tudi bolj v skladu z zakonsko določbo in njenim namenom.
-       Prihranki in sredstva na TRR: Sedanji način upoštevanja prihrankov je izrazito nespodbuden za ustvarjanje prihrankov in pri ljudeh namesto prizadevanj za to, da si sami s svojim delom ustvarjajo podlago za socialno varnost, spodbuja skrivanje dohodkov in premoženja v oblike in kraje, ki so državi nedosegljivi, ter preračunavanje, koliko je še smiselno ustvariti, da ne bodo prikrajšani drugje. To gotovo ne bo dobro vplivalo niti na slovenske banke, ki so že brez tega v dovolj velikih težavah, niti na izboljšanje gospodarskih razmer in rasti.
Taka ureditev je tudi povsem v nasprotju z usmeritvami na področju pokojninskega sistema, ki od zavarovancev z vsako reformo močneje zahteva, da tudi sami varčujejo za starost. Po drugi strani pa so starši edina kategorija prebivalcev, ki se ji ti prihranki sproti dodatno »obdavčujejo« pri družinskih pravicah iz javnih sredstev in to ravno na področju vzdrževanja otrok, ki so temeljni steber pokojninskega sistema in dobesedno dodaten vložek staršev v pokojninski sistem. To je povsem nelogično in nesprejemljivo.
Vse prihranke zakon dejansko upošteva dvakrat, saj najprej celotne obresti od prihrankov upošteva kot dohodek (to pač je in to ni sporno), potem pa na podlagi zneska prihrankov izračuna še fiktiven obresti, ki jih družina nikoli ni prejela, in jih prišteje med dohodke (to pa je sporno in nepošteno).
Povsem nelogičen je tudi način upoštevanja sredstev na osebnih računih, kjer se celotno stanje na računu, ki presega zadnji redni mesečni priliv, upošteva kot premoženje ne glede na to, ali gre morda za pravkar nakazan kredit za gradnjo hiše, za plačilo večmesečnega ali celo večletnega dela, ... Prepričani smo, da to ni v skladu s 6. odstavkom 17. člena ZUPJS, ki določa, da se v premoženje, na podlagi katerega se izračunavajo fiktivni dohodki všteva tudi: »denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika.« Prilivi na osebni račun, kot so plače, štipendije itd. nedvomno so dohodek, kakor ga pojmuje 12. člen ZUPJS. Njegova višina je ocenjena in upoštevana na podlagi letnih dohodkov preteklega leta. Služili bodo kot merilo dohodkov za naslednje leto. Glede na navedeno določbo zakona bi kot prihranke na takšnih računih lahko  upoštevali le zneske, ki presegajo vse prilive zadnjih 12 mesecev skupaj. Na enem izmed CSD pa so nam pojasnili, da imajo kljub temu interna navodila (torej mimo pravilnika, ki določa način upoštevanja premoženja v obliki fiktivnega dohodka), da se na osebnih računih vsi zneski, ki presegajo zadnji redni priliv (plačo, štipendijo, ...) upoštevajo kot prihranki, ker ministrstvo pravilnik tolmači na tak način.
-       Vprašljivost fiktivnih dohodkov
Čeprav tega verjetno ne bo mogoče odpraviti v prvem koraku, opozarjamo, da upoštevanje vseh vrst premoženja v obliki fiktivnih dohodkov ocenjujemo kot zelo vprašljivo. Že sam pojem pove, da ne gre za dejanske dohodke, niti ne za potencialne a ne izkoriščene, ampak za dohodke, ki jih družina dejansko nima, upoštevajo pa se, kot da jih ima. Pogosto se izračunajo na podlagi povsem nelikvidnega premoženja, s katerim je nemogoče ustvariti kakršen koli dohodek ali pa družina z njim niti ne razpolaga, čeprav je njegova lastnica.
Kot neprimerno ocenjujemo tudi dejstvo, da se kot vir fiktivnega dohodka upoštevajo tudi nekateri »prihranki«, ki dokazano prinašajo družini izgubo, npr. slabe kapitalske naložbe v krizi, kapitalski deleži v podjetjih z izgubo,... Pri takšnih naložbah bi se lahko upoštevale le dejansko pridobljene obresti na kapital.


Nujne rešitve težav z izvajanjem zakona
V praksi se pojavlja kar nekaj težav z izvajanjem zakona, ki bi se jih dalo z nekaj dobre volje dokaj hitro odpraviti.
-       Periodični dohodki, ki jih upravičenec ne prejema več
Imamo informacije, da mnogi CSD ne upoštevajo določbe o neupoštevanju periodičnih dohodkov, ki jih je družinski član prenehal prejemati. Nekateri CSD namesto tega v primeru, ko družinski član v preteklem letu ni imel nobenih dohodkov in zato zanj za to leto ni bila izdana odločba o odmeri dohodnine, to tolmačijo, kot da odločba za preteklo leto še ni na voljo in ponovno uporabijo podatke o dohodkih iz predpreteklega leta, ne da bi vlagatelja kaj povprašali o dejanskem stanju. Zaradi takih napak CSD so mnoge družine prikrajšane tudi za več 100 EUR mesečno. Kako je mogoče, da različni CSD različno izvajajo zakon?
V obrazec je nujno dodati rubriko, v kateri bi upravičenec lahko opozoril CSD na dejstvo, da določenega periodičnega prejemka ne prejema več.
-       Odvečne odločbe in postopki
Ob sprejemanju ZUPJS je bilo predstavljeno, da bo po novem za upravičence manj odločb, saj naj bi bilo o vseh pravicah odločeno hkrati. V praksi je drugače, saj se po novem ob vsaki najmanjši spremembi, zaradi katere bi bilo potrebno odločiti le o eni pravici, lahko zgodi, da se spet odloča o vseh pravicah.
Da je vse skupaj še bolj nelogično in za državo še dražje, CSD za plačilo vrtca ne izda odločbe z veljavnostjo enega leta ampak le do konca tekočega leta. To pomeni, da morajo družine po novem namesto manj vlog na leto praviloma na CSD vlagati vsaj toliko ali več vlog kot po prejšnji ureditvi.
Predlagamo, da bi CSD v primeru, ko upravičenec ne javlja nobenih sprememb v družini, po izteku veljavnosti odločbe o družinski prejemkih in subvencijah po službeni dolžnosti izvedel postopek za podaljšanje prejemanja teh pravic. Postopek bi lahko samodejno sprožil informacijski sistem, CSD pa bi v njem preveril vse, kar sicer preveri ob vlogi upravičenca. Tako bi tudi brez nove vloge hitro ugotovil, če je vendarle prišlo do kakšne spremembe, ki bi jo upravičenec moral sporočiti CSD. Upravičenci bi bili tako razbremenjeni nepotrebnega stalnega vlaganja vlog, ki niso nič drugega kot sprožilec postopka zaradi izteka veljavnosti neke odločbe, ki bi se lahko začel tudi brez vloge upravičenca.
Pri tem podpiramo tudi predlog, da CSD upravičencu namesto odločbe pošlje predlog ali osnutek ali informativno odločbo po zgledu informativnega izračuna dohodnine, da lahko upravičenec z ugovorom že v postopku odločanja opozori na morebitno nestrinjanje ali ugotovljene napake. Tako bi bilo manj pritožb, odločbe pa bolj kakovostne. Če ne bi bilo ugovora, bi taka informativna odločba po določenem roku postala veljavna.   
Dohodki predpreteklega leta
Kadar DURS ne more zagotoviti podatkov za preteklo leto, samodejno pošlje podatke za predpreteklo leto. To je za upravičence, ki so v tem času določene dohodke prenehali prejemati, nimajo več prihrankov, ki so jim v predpreteklem letu prinašali obresti, nimajo več premoženja, ki so ga oddajali v najem, ali kakšno drugo spremembo, daje povsem napačno sliko o njihovih dohodkih.
V obrazcu je potrebno uvesti rubriko, ki bi upravičencem dajala možnost, da opozorijo na take spremembe in po potrebi sami dostavijo podatke. CSD jih lahko kasneje, ko so na voljo tudi pri DURS, preveri in po potrebi ukrepa. Za tako preverjanje lahko samodejno poskrbi informacijski sistem.
-       Kdaj se začnejo upoštevati dohodki preteklega leta
V preteklosti je bilo jasno, da se do marca vsako leto pri odločanju uporabljajo podatki o dohodkih za predpreteklo leto, od aprila naprej pa za preteklo leto. Zdaj te določnosti ni več, saj naj bi se za zajem podatkov uporabljala odločba o odmeri dohodnine, ki pa je lahko izdana ob zelo različnih časih. V praksi se tako uporabljajo podatki DURS, ki so lahko v resnici izdani na podlagi odločbe o dohodnini, lahko pa tudi le na podlagi informativnega izračuna, ki še ni pravnomočna odločba. Tretje možnosti ni. Taka nedoločnost je za upravičence zelo moteča, da ne rečem pravno vprašljiva, zato bi morala biti tudi še tretja možnost. Glede na to, da so podatki o vseh dohodkih vseh zavezancev na DURS in pri zavezancih najkasneje do konca januarja, bi moral imeti upravičenec možnost, da v obrazcu izbere možnost, da podatke o dohodkih preteklega leta v primeru, da jih DURS še ni sposoben priskrbeti, priskrbi sam. DURS ima na spletu aplikacijo, ki omogoča izračun dohodnine in na tej podlagi neto dohodkov, tako da to tehnično ne bi smelo biti težava. Kasneje, ko je te podatke sposobna zagotoviti tudi DURS, jih je možno preveriti in po potrebi ukrepati. Za sproženje takega preverjanja lahko poskrbi informacijski sistem.
-       Nejasne in nerazumljive odločbe
Iz prejete odločbe je pogosto nejasno, kaj je bilo upoštevano kot določena vrsta premoženja in zakaj. zato se je na tako odločbo zelo težko pritožiti oziroma veliko upravičencev hodi na CSD po dodatno razlago in pojasnila, kar še dodatno povečuje delo CSD, ki imajo (vsaj nekateri) še vedno več mesečne zaostanke.
Tomaž Merše in Peter Grabner

49 komentarjev:

 1. Pozdravljeni in dobrodošli v Sunshine Financial Group Inc.

  Ali ste poslovnež ali ženska? Ali potrebujete nujno posojilo? Ali potrebujete posojilo za začetek lastnega podjetja ali projekta ali za nakup hiše ali avtomobila? in ugotovite, da je tako težko pridobiti lastniško posojilo od lokalnih bank in drugih finančnih institucij?

  Smo legitimna in ugledna posojilna družba. Smo dinamično podjetje in vam lahko pomagamo finančno. Naš glavni cilj je pomagati vam, da si zaslužite storitve in nudimo tako varna kot tudi nezavarovana posojila

  Naše finančne rešitve

  Denarni predujem
  Hitro posojilo za denar
  Ponovi svoje kredite
  Poslovno posojilo
  Konsolidacija dolga
  Posojilo brez kreditnega pregleda

  SEZNAM ZA ODDAJO ODDAJO NA PRIMERU 3%

  Če ste zainteresirani za pridobitev posojila, nas prosimo, da nam pišete za več informacij preko elektronske pošte spodaj.
  E-pošta: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Veselimo se, da vas čim prej zaslišamo.

  Lep pozdrav
  Susan Benson

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pozdravljeni, moje ime je Claudia Klein, posojilodajalec sem in tudi finančni svetovalec.

   Ali nujno potrebujete finančno okrepitev? Potrebujete posojilo za različne namene? če je vaš odgovor pritrdilen, vam svetujem, da se obrnete na moje podjetje prek | spotlightglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | in imate posojilo na svojem računu v 24 urah, ker zagotavljamo odlične posojilne storitve po vsem svetu.

   Ponujamo vse vrste posojilnih storitev (osebno posojilo, poslovno posojilo in še veliko več), ponujamo tako dolgoročne kot kratkoročne posojila, poleg tega pa si lahko izposodite do 15 milijonov evrov. Moje podjetje vam bo pomagalo doseči različne cilje s široko paleto posojilnih izdelkov.

   Vemo, da je bilo pridobivanje zakonitega posojila vedno velik problem Posamezniki, ki imajo finančne težave in jih potrebujejo rešitev, veliko ljudi zaradi visokih obresti tako težko pridobi posojilo za lastniški kapital od svojih lokalnih bank ali drugih finančnih institucij. stopnja, nezadostno zavarovanje, razmerje med dolgom in dohodkom, nizek kreditni rezultat ali kateri koli drug razlog.

   Ni več čakalnih dob ali stresnih obiskov bank. Naša storitev je na voljo 24/7 - dobite lahko posojilo in dokončate svoje transakcije, kadar koli in kjerkoli jih potrebujete.

   Nudimo 24 urne storitve posojila svetovnega razreda. Za vprašanja / vprašanja? - Pošljite e-pošto na | spotlightglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | & Prejeti odgovor v trenutku.

   Tvoja družina, prijatelji in sodelavci ne potrebujejo vedeti, da imate malo denarja, preprosto nam pišite in prejeli boste posojilo.

   Vaša finančna svoboda je v vaših rokah!

   Izbriši
 2. Pozdravljeni vsi skupaj,

  Ali ste iskali možnosti financiranja za nakup vašega novega doma, gradnjo, posojilo za nepremičnine, refinanciranje, konsolidacijo dolga, osebni ali poslovni namen? Dobrodošli v prihodnost! Financiranje z nami enostavno. Kontaktirajte nas, saj nudimo naše finančne storitve po nizki in cenovno ugodni obrestni meri 3% za dolg in kratek rok. Angel.raziel.loan.investment@gmail.com

  E-pošta: Angel.raziel.loan.investment@gmail.com

  Lep pozdrav,
  Gospa Angel Walker

  OdgovoriIzbriši
 3. Ali potrebujete nujno posojilo za brisanje dolgov ali potrebujete posojilo za lastniški kapital, da bi izboljšali svoje poslovanje? Ali ste jih zavrnile banke in druge finančne agencije? Potrebujete konsolidacijo posojila ali hipoteko? Ne iščite več, saj smo tu, da bi vse vaše finančne težave postale preteklost.

  To je enostavno podjetje za posojila. Nudimo posojila tistim, ki jih zanima primerna obrestna mera 2%. Razpon se giblje od $ 5,000.00 do največ $ 100,000,000.00 dolarjev.

  Naša posojila so dobro zavarovana, saj je maksimalna varnost naša prednostna naloga.
  Pišite nam po e-pošti: oceanfmortgages@gmail.com
  S spoštovanjem
  Max Bent

  OdgovoriIzbriši
 4. Ponujamo zasebna, komercialna in osebna posojila z zelo nizkimi letnimi obrestnimi merami, ki znašajo od 2% v enem letu do 50 let odplačevanja povsod po svetu. Ponujamo posojila v razponu od 5.000 do 100 milijonov evrov. Naša posojila so dobro zavarovana za največjo varnost je naša prioriteta. Se ponoči izgubljate v spanju in vas skrbi, kako pridobiti zakonitega posojilodajalca? Ali na hitro grizite nohte? Namesto da bi vas prizadeli, se obrnite na Mark Home Posojilo (Posojilne storitve) zdaj, strokovnjake, ki pomagajo ustaviti slaba posojila iz kreditne zgodovine, da bi našli rešitev, da je zmaga naše poslanstvo. E-pošta: markmoelloanhouse@hotmail.com
  Prosilci morajo izpolniti prijavni obrazec po izposoji:
  OBRAZEC ZA PRIJAVO POSOJILA
  Vaše ime in priimek *
  Vaš e-poštni naslov *
  Vaša telefonska številka *
  Vaš naslov *
  Tvoje mesto *
  Država / provinca *
  država *
  Spol *
  Datum rojstva *
  Imate račun? *
  Ste se že prijavili? *
  Potreben znesek posojila *
  Dolžina posojila *
  Namen posojila *
  Ali ste se že prej prijavili v kateri koli posojilni družbi *
  Pošljite mi skenirano kopijo osebnega dokumenta: *
  E-pošta posojilodajalca: markmoelloanhouse@hotmail.com
  S spoštovanjem,
  G.Mark Moel.
  markmoelloanhouse@hotmail.com

  OdgovoriIzbriši
 5. Ponujamo zasebna, komercialna in osebna posojila z zelo nizkimi letnimi obrestnimi merami, ki znašajo od 2% v enem letu do 50 let odplačevanja povsod po svetu. Ponujamo posojila v razponu od 5.000 do 100 milijonov evrov. Naša posojila so dobro zavarovana za največjo varnost je naša prioriteta. Se ponoči izgubljate v spanju in vas skrbi, kako pridobiti zakonitega posojilodajalca? Ali na hitro grizite nohte? Namesto da bi vas prizadeli, se obrnite na Mark Home Posojilo (Posojilne storitve) zdaj, strokovnjake, ki pomagajo ustaviti slaba posojila iz kreditne zgodovine, da bi našli rešitev, da je zmaga naše poslanstvo. E-pošta: markmoelloanhouse@hotmail.com
  Prosilci morajo izpolniti prijavni obrazec po izposoji:
  OBRAZEC ZA PRIJAVO POSOJILA
  Vaše ime in priimek *
  Vaš e-poštni naslov *
  Vaša telefonska številka *
  Vaš naslov *
  Tvoje mesto *
  Država / provinca *
  država *
  Spol *
  Datum rojstva *
  Imate račun? *
  Ste se že prijavili? *
  Potreben znesek posojila *
  Dolžina posojila *
  Namen posojila *
  Ali ste se že prej prijavili v kateri koli posojilni družbi *
  Pošljite mi skenirano kopijo osebnega dokumenta: *
  E-pošta posojilodajalca: markmoelloanhouse@hotmail.com
  S spoštovanjem,
  G.Mark Moel.
  markmoelloanhouse@hotmail.com

  OdgovoriIzbriši
 6. Pozdravljeni, se finančno spopadate in ste se ga naveličali? Ali potrebujete nujno posojilo za širitev obstoječega podjetja ali začetek novega podjetja ali potrebujete finančno pomoč za osebne potrebe ali druge namene? Če je odgovor pritrdilen, vam svetujem, da se obrnete na nas v Sunshine Financial Group preko tega e-poštnega naslova (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com), da dobite posojilo v 24 urah, ker nudimo zagotovljeno pomoč pri pridobitvi posojila.

  Naša organizacija nudi pomoč pri pridobivanju posojila posameznikom, ki nujno potrebujejo finančno pomoč in to počnemo že več kot 5 let.

  Ponujamo vse vrste posojil, tako zavarovana kot nezavarovana posojila. Brez skritih stroškov.

  Lastnosti in prednosti
  Ne glede na to, ali iščete dodaten denar za nakup avtomobila ali hiše, posojilo za poravnavo dolga ali celo za poroko, zaupajte Sunshine Financial Group, da to omogoči. Naša posojilna storitev vam omogoča dostop do:

  - gotovinsko posojilo v višini do 20 milijonov EUR
  - Ugodna letna stopnja 3%,.
  - prilagodljive možnosti odplačevanja; Za odplačilo posojila lahko izbirate med 1 in 30 leti
  - Uporabite kadarkoli in kjer koli

  Sunshine Financial Group je celovito podjetje za finančne storitve, ki si prizadeva pomagati izboljšati svoj dolgoročni finančni uspeh. Naši prilagojeni programi so zasnovani tako, da pomagajo rasti, zaščititi in ohraniti vaše bogastvo z zagotavljanjem prilagojenih storitev in strokovnega znanja.

  Za več informacij nas kontaktirajte preko
  E-pošta: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  {WhatsApp: +447903159998}

  Za vse je najeto posojilo, prijavite se danes in veseli boste, da ste ga storili

  OdgovoriIzbriši
 7. Ali potrebujete nujno posojilo za poravnavo svojih dolgov ali za izboljšanje poslovanja potrebujete posojilo za lastniški kapital? So vas banke in druge finančne agencije zavrnile? Potrebujete konsolidacijo posojila ali hipoteko? Ne iščite več, ker smo tu, da bi vse vaše finančne težave postale preteklost. Pišite nam po e-pošti:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  To je hipotekarna družba Ocean Finance. Tistim, ki jih zanima zmerna obrestna mera 2%, ponujamo posojila. Obseg se giblje od 5.000,00 do največ 100.000.000,00 dolarjev.

  OdgovoriIzbriši
 8. Zdravo,

  Ali potrebujete ugodno posojilo za svoje zadovoljstvo? Ponujamo cenovno ugodno posojilo v višini 3% za lokalne in mednarodne posojilojemalce. Smo certificirani, zaupanja vredni, zanesljivi, učinkoviti, hitri in dinamični ter sodelujemo. damo dolgoročno posojilo največ od 2 do 50 let.

  Ali potrebujete neposredno, enostavno in cenovno ugodno posojilo za plačilo dolga, ustanovitev podjetja ali iz katerega koli drugega razloga? V tem primeru se obrnite na nas z zahtevo posojila.

  Ta ponudba je namenjena resnim ljudem.

  Če vas zanima, se obrnite na nas preko: E-pošta: easyloanfirm2020@gmail.com


  Smo certificirani,
  zanesljiv, zanesljiv, učinkovit, hiter in dinamičen.

  Lep pozdrav,
  Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com  3% enostavna in ugodna ponudba za posojilo

  OdgovoriIzbriši
 9. Zdravo,

  Ali potrebujete ugodno posojilo za svoje zadovoljstvo? Ponujamo cenovno ugodno posojilo v višini 3% za lokalne in mednarodne posojilojemalce. Smo certificirani, zaupanja vredni, zanesljivi, učinkoviti, hitri in dinamični ter sodelujemo. damo dolgoročno posojilo največ od 2 do 50 let.

  Ali potrebujete neposredno, enostavno in cenovno ugodno posojilo za plačilo dolga, ustanovitev podjetja ali iz katerega koli drugega razloga? V tem primeru se obrnite na nas z zahtevo posojila.

  Ta ponudba je namenjena resnim ljudem.

  Če vas zanima, se obrnite na nas preko: E-pošta: easyloanfirm2020@gmail.com


  Smo certificirani,
  zanesljiv, zanesljiv, učinkovit, hiter in dinamičen.

  Lep pozdrav,
  Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com  3% enostavna in ugodna ponudba za posojilo

  OdgovoriIzbriši
 10. Potrebujete kakršno koli finančno pomoč? Osebna posojila? Poslovna posojila? Hipoteke? Poslovna posojila? Financiranje kmetijstva in projektov? Izdajamo posojila z 2-odstotno obrestno mero! Kontakt: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Nujna ponudba za posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 11. Iščete nujno posojilo? Vam je banka ali katero koli finančno podjetje zavrnilo kredit? Potrebujete finančno pomoč? Ali potrebujete posojilo za plačilo računov ali nakup hiše ali konsolidacijo dolga in postanete brez dolgov? Bi radi vodili svoje podjetje in potrebujete finančno pomoč? Za hitro, zanesljivo posojilo z nizko 2-odstotno obrestno mero nas kontaktirajte. Pripravljeni smo pomagati pri poslovnih ali osebnih posojilih s cenovno ugodnim odplačilnim načrtom z dobrim kreditom. ponujamo posojila po dostopnih cenah. če je tako, se za več informacij obrnite na kreditno institucijo James Kong: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Ponudba posojila

  OdgovoriIzbriši
 12. Iščete poslovno posojilo? osebno posojilo, stanovanjsko posojilo, avtomobilsko posojilo, študentsko posojilo, konsolidacija dolga, nezavarovano posojilo, posojilo tveganega kapitala z 2% obrestno mero, zainteresirani prosilci nas kontaktirajte po e-pošti: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Nujna ponudba za posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 13. Potrebujete kakršno koli finančno pomoč? Osebna posojila? Poslovna posojila? Hipoteke? Poslovna posojila? Financiranje kmetijstva in projektov? Izdajamo posojila z 2-odstotno obrestno mero! Kontakt: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Nujna ponudba za posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 14. Zdravo vsi ,
  Jaz sem Rebeka iz Ljubljane in želim samo izraziti globoko zahvalo Cooprative Rosselli za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko so od njih dobili posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila širite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

  Hvala
  Rebeka

  OdgovoriIzbriši
 15. Pozdravljeni, moje ime je Claudia Klein, posojilodajalec sem in tudi finančni svetovalec.

  Ali nujno potrebujete finančno okrepitev? Potrebujete posojilo za različne namene? če je vaš odgovor pritrdilen, vam svetujem, da se obrnete na moje podjetje prek | spotlightglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | in imate posojilo na svojem računu v 24 urah, ker zagotavljamo odlične posojilne storitve po vsem svetu.

  Ponujamo vse vrste posojilnih storitev (osebno posojilo, poslovno posojilo in še veliko več), ponujamo tako dolgoročne kot kratkoročne posojila, poleg tega pa si lahko izposodite do 15 milijonov evrov. Moje podjetje vam bo pomagalo doseči različne cilje s široko paleto posojilnih izdelkov.

  Vemo, da je bilo pridobivanje zakonitega posojila vedno velik problem Posamezniki, ki imajo finančne težave in jih potrebujejo rešitev, veliko ljudi zaradi visokih obresti tako težko pridobi posojilo za lastniški kapital od svojih lokalnih bank ali drugih finančnih institucij. stopnja, nezadostno zavarovanje, razmerje med dolgom in dohodkom, nizek kreditni rezultat ali kateri koli drug razlog.

  Ni več čakalnih dob ali stresnih obiskov bank. Naša storitev je na voljo 24/7 - dobite lahko posojilo in dokončate svoje transakcije, kadar koli in kjerkoli jih potrebujete.

  Nudimo 24 urne storitve posojila svetovnega razreda. Za vprašanja / vprašanja? - Pošljite e-pošto na | spotlightglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | & Prejeti odgovor v trenutku.

  Tvoja družina, prijatelji in sodelavci ne potrebujejo vedeti, da imate malo denarja, preprosto nam pišite in prejeli boste posojilo.

  Vaša finančna svoboda je v vaših rokah!

  OdgovoriIzbriši
 16. Potrebujete posojilo? osebna posojila? poslovna posojila? hipotekarna posojila? financiranje kmetijstva in projektov? oddajamo vse vrste posojil po 2-odstotni obrestni meri! Kontaktni e-poštni naslov; (dakany.endre@gmail.com)

  Ponudite nujna posojila.

  OdgovoriIzbriši
 17. Za plačilo računov potrebujete posojilo za odplačilo dolga? Danes prevzamete nadzor nad svojim dolgom? Ponudba za podaljšanje poslovnih posojil zdaj? Ali potrebujete posojilo za poplačilo računa? Potrebujete posojilo? Potrebujete osebno posojilo? Posojilo za širitev poslovanja? Začeti podjetje, izobraževanje, konsolidacijo dolgov Posojilo za trdi denar Posojilo za kaj? Ponujamo posojilo po nizki obrestni meri 2% posojila brez preverjanja kredita, E-pošta: (dakany.endre@gmail.com)

  Nujna ponudba posojila.

  OdgovoriIzbriši
 18. zdravo

  Ali potrebujete posojilo, osebno posojilo ali poslovno posojilo? Smo zakoniti in akreditirani posojilodajalci z zelo nizko obrestno mero.

  Čas vračila traja od 1 do 25 let.
  Minimalni znesek posojila od 1.000 do 100.000.000,00 USD
  obrestna mera 2% na leto

  Za nadaljne informacije in obdelavo nas kontaktirajte preko
  E-naslov: easyloanfirm2020@gmail.com

  Lep pozdrav
  Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 19. zdravo

  Ali potrebujete posojilo, osebno posojilo ali poslovno posojilo? Smo zakoniti in akreditirani posojilodajalci z zelo nizko obrestno mero.

  Čas vračila traja od 1 do 25 let.
  Minimalni znesek posojila od 1.000 do 100.000.000,00 USD
  obrestna mera 2% na leto

  Za nadaljne informacije in obdelavo nas kontaktirajte preko
  E-naslov: easyloanfirm2020@gmail.com

  Lep pozdrav
  Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 20. zdravo

  Ali potrebujete posojilo, osebno posojilo ali poslovno posojilo? Smo zakoniti in akreditirani posojilodajalci z zelo nizko obrestno mero.

  Čas vračila traja od 1 do 25 let.
  Minimalni znesek posojila od 1.000 do 100.000.000,00 USD
  obrestna mera 2% na leto

  Za nadaljne informacije in obdelavo nas kontaktirajte preko
  E-naslov: easyloanfirm2020@gmail.com

  Lep pozdrav
  Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 21. I want to appreciate Karin Sabine loans for me a loan of € 40,000. if you need an urgent loan then avoid getting scammed by fake lenders and apply through real loan firm by email sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861

  OdgovoriIzbriši
 22. Po imenu sem Gina Anthony. Živim v ZDA. Potem, ko je moja pametna izbira za posojila prek spleta in me je banka in ponudnik hipoteke zavrnila za konsolidacijsko posojilo, sem prek Googlovega iskanja naletela na Choice Loans, vendar se še vedno ni izšlo, toda po pogovoru s prijateljem ki je že prej dobila posojilo pri RANDALL OVERBY (BPA LOAN SERVICES), smo jo poklicali za nasvet. Dala nam je nekaj odličnih možnosti in v enem dnevu nam je dala akcijski načrt. Odločili smo se, da nadaljujemo in v nekaj dneh smo dobili sredstva, ki smo jih želeli na moj bančni račun, to podjetje je bil rešitelj, ki ga je Bog poslal, da reši mojo družino s posojilom 95.000,00 USD s 3-odstotno obrestno mero, brez stresa, stopite v stik z njimi : bpm-loanservices@hotmail.com

  OdgovoriIzbriši
 23. Ali potrebujete nujno posojilo za poravnavo dolgov ali za izboljšanje poslovanja potrebujete lastniško posojilo? Ali so vas banke in druge finančne agencije zavrnile? Ali potrebujete konsolidacijo posojila ali hipoteko? Ne iščite več, saj smo tu, da bi vse vaše finančne težave postale preteklost. Pišite nam po e-pošti:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Tu gre za hipoteke Ocean Finance. Zainteresiranim ponujamo posojila z razumno obrestno mero 2%. Razpon se giblje od 5.000,00 EUR do največ 100.000.000,00 Euro.

  OdgovoriIzbriši
 24. Zdravo,
  Smo krščanska organizacija, ustanovljena za pomoč ljudem v stiski
  pomaga, kot je finančna pomoč. Torej, če greste skozi finančno
  ali ste v kakršni koli finančni zmedi in za zagon potrebujete sredstva
  svoje podjetje ali potrebujete posojilo za poravnavo dolga ali odplačilo dolga
  položnice, začnite lep posel ali pa težko pridobite kapital
  posojilo pri lokalnih bankah, kontaktirajte nas danes po e-pošti
  danielwallsloancompany@gmail.com v bibliji piše "" Luka 11:10 Vsi
  kdor vpraša, prejme; kdor išče, najde; in kdor potrka, bodo vrata
  biti odprt ", zato naj te priložnosti ne minejo, ker je Jezus
  enako včeraj, danes in za vedno več. Prosim, to je za resno misleče
  in Bog se boji ljudi.

  PRIJAVNI OBRAZEC IZPOLNITEV IN VRNITEV

  Ime:.................
  Priimek................
  Spol: .......
  Datum rojstva:.................
  Kraj rojstva:.............
  Zakonski status:.................
  Poklic: .................
  Mesečni prihodek:........
  Domači naslov:............
  Telefonska številka: ..................
  Kraj: .......
  Poštna številka.............
  Država:......
  Država:...............
  Znesek posojila :............
  Obdobje izposoje: ..................
  Namen posojila: .........
  Email naslov:............
  Ste se že prijavili? .......

  E-naslov: danielwallsloancompany@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 25. Pozdravljeni in dobrodošli v Spotlight Global Financial Services, moje ime je Claudia Klein, sem posojilodajalec in tudi finančni svetovalec.

  Ali močno potrebujete finančno okrepitev? Ali potrebujete posojilo za različne namene? če je vaš odgovor pritrdilen, vam svetujem, da se obrnete na moje podjetje prek | spotlightglobalservices@gmail.com | ali nam pošljite sporočilo na WhatsApp: +4915758108767 | in imate na svojem računu posojilo v 24 do 48 urah, ker po vsem svetu nudimo odlične storitve posojanja.

  Ponujamo vse vrste posojil (osebno posojilo, poslovno posojilo in še veliko več), ponujamo tako dolgoročna kot kratkoročna posojila, prav tako pa si lahko izposodite do 15 milijonov evrov. Moje podjetje vam bo pomagalo doseči različne cilje s široko paleto posojilnih produktov.

  Vemo, da je bilo zakonito posojilo vedno velika težava. Za posameznike, ki imajo finančne težave in jih potrebujejo, jih je veliko ljudi zaradi velikih obresti tako težko dobiti pri lastniškem posojilu pri svojih lokalnih bankah ali drugih finančnih institucijah. obrestna mera, nezadostno zavarovanje, razmerje med dolgom in dohodkom, nizka kreditna ocena ali kateri koli drug razlog.

  Nič več čakalnih dob ali stresnih obiskov bank. Naša storitev je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu - lahko dobite posojilo in zaključite transakcije, kadar koli in kjer koli ga potrebujete.

  Nudimo 24 ur posojila svetovnega razreda. Za vprašanja / vprašanja? - Pošljite e-pošto na spotlightglobalservices@gmail.com | ali nam pošljite sporočilo na WhatsApp: +4915758108767 | in v trenutku prejmite odgovor

  Na naši spletni strani nas lahko enostavno preverite preko: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

  Družini, prijateljem in kolegom ni treba vedeti, da imate malo denarja, preprosto nam pišite in prejeli boste posojilo.

  Vaša finančna svoboda je v vaših rokah!

  OdgovoriIzbriši
 26. Pozdravljeni vsi skupaj. Tu sem, da pričam, kako sem posojilo dobil od gospoda Jamesa Bena, potem ko sem se večkrat prijavil pri različnih posojilodajalcih, ki so obljubili pomoč, vendar mi posojila niso nikoli dali. Dokler me moj prijatelj ni predstavil gospodu Jamesu Benu, ki mi je obljubil, da mi bo pomagal, in res je storil, kot je obljubil, brez kakršne koli zamude. Nikoli nisem mislil, da obstajajo zanesljivi posojilodajalci, dokler nisem spoznal gospoda Jamesa Bena, ki je resnično pomagal s posojilom in spremenil moje prepričanje. Ne vem, ali vseeno potrebujete resnično in nujno posojilo, se lahko obrnete na gospoda Jamesa Bena po njegovem e-poštnem naslovu: jamesben6144@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 27. Dober dan

  Da, to je priložnost, da dobite posojilo

  Smo finančna institucija, ki se v glavnem ukvarja s financiranjem javnosti s posojili ali predplačili ali kako drugače za katero koli dejavnost, ki ni lastna (ne vključuje zakupa opreme in nakupa). Posojila dajemo tudi ljudem, ki imajo težave pri pridobivanju bančnega posojila. potrošniško finančno podjetje. finančna družba - finančna institucija (pogosto povezana z holdingom ali proizvajalcem) Nudimo financiranje projektov in komercialno posojilo. Posojilo in projekte financiramo tudi s storitvami skupnega vlaganja (JVC), pri čemer se kot posojilo, ki ni regresno, financirajo kot posojilo za kmetijo, avto, posojilo, posojilo za najem. itd. odgovorite na e-naslov info_ramsayloaninvestment@yahoo.com

  Naša obrestna mera je od 2,50% do 3% letno, odvisno od obdobja od 1 do 35 let trajanja milosti. od 5000 do 200 000 000 USD

  S spoštovanjem
  Ramsay Roberto
  (Direktor podjetja za razvoj poslovnega razvoja)
  nas kontaktirajte preko WhatsApp številka 1 321-5220-819 in
  e-pošta info_ramsayloaninvestment@yahoo.com

  OdgovoriIzbriši
 28. Pozdrav svima ,
  Ja sam Lucija iz Osijeka, Hrvatska i samo želim izraziti duboku zahvalnost Anna Loan Financeu na njihovoj iskrenosti, otvorenosti, transparentnosti, istinitosti, ljubavi i podršci tijekom i nakon što od njih dobivaju sredstva za zajam. Puno sam toga prošao u rukama tih prevaranata i vrijeme mi neće dopustiti da kažem sve što sam prošao tijekom ovih prošlih nekoliko mjeseci na mreži kod gosta ili uzimajući sredstva za zajam da bih dobio dom ovdje u Hrvatskoj, ali Bog je odgovorio moje molitve uz podršku i ljubav gospođe Rosselle Riccardo koja me prigrlila i razumjela sa mnom unatoč mojoj početnoj sumnji i neozbiljnosti i s njenim dobrim srcem i ljubavlju, sada sam vlasnik kuće kroz sredstva od 2% kamata i zavjetovao sam se širiti ovu vijest i također reći svijetu da još uvijek postoji istinsko i malo dobrih internetskih tvrtki za zajam koje mogu pomoći i oživjeti suhu kost kao što sam bila prije. Ne propustite poslušati i pročitati ovo svjedočanstvo, jer ovo je istinsko iskustvo koje mijenja život i svatko kome je potreban takav preokret ne bi trebao oklijevati ili sumnjati u to jer sam dokazao i kunem se Bogom na nebu da je ova priča stvarna i također priča o mom iskustvu s njima. Provjerite ih na njihovoj e-pošti ako trebate financije! e-mail: rossellacooperative@hotmail.com, ili je možete kontaktirati putem njene e-adrese: rossellacooperative@hotmail.com za brzi razgovor putem chata ili whatsapp / +35677926593

  Hvala
  Lucija

  OdgovoriIzbriši

 29. Brez skrbi, tukaj smo za vas! Ali potrebujete hitro posojilo za podjetja ali za plačilo računov po 2% obrestni meri? Ponujamo poslovno posojilo, osebno posojilo, stanovanjsko posojilo, avto posojilo, študentsko posojilo, konsolidacijsko posojilo itd. ne glede na vaš kreditni rezultat. Zagotavljamo finančne storitve našim številnim strankam po vsem svetu. Z največjim trajanjem od 1 do 30 let se naše posojilo giblje od 5000 000 evrov (pet tisoč dolarjev) do 50 000 000,00. (Petdeset milijonov evrov). Posojamo tudi v ZDA DOLLARS, EURO in POUNDS! Za več podrobnosti nas prosim kontaktirajte po tem e -poštnem naslovu: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: +16892107004

  OdgovoriIzbriši
 30. Pozdravljeni, gospod / gospa
  Ponujamo posojila od: 10.000 do 9.500.000 € z obrestno mero 2%.
  Veste, da je izposojanje denarja prepovedano.
  Morate dobiti posojilo, upoštevajte področja, na katerih lahko.
  pomagati vam:
  * Finančno
  * Hipoteke
  * Naložbena posojila
  * Posojila za avto
  * Konsolidacija dolga
  * Kreditna linija
  * Druga hipoteka
  * Odkup kredita
  * Osebna posojila
  Iščete projekt in potrebujete financiranje, potrebujete denar za plačilo računov, denar za vlaganje v podjetje.
  stopite v stik z nami po e -pošti [georgewilliamsloanfirm333@gmail.com]

  OdgovoriIzbriši
 31. Pozdravljeni vsi, izgubil sem denar za toliko podjetij, ki so trdila, da so pravi posojilodajalci, a ves moj trud je bil zaman, izgubil sem več kot 35.000 evrov zaradi lažnih posojilodajalcev, za katere trdijo, da so to, kar niso. Dokler me prijatelj ni predstavil pravega posojilodajalca, s katerim sem se obrnil, in sem od njega uspešno pridobil posojilo v samo 48 urah, bi priporočal vsem, ki iščejo posojilo brez strahu, da se obrnejo na e-pošto: lapofunding960@gmail.com
  Whatsapp +447883183014

  OdgovoriIzbriši
 32. PONUDBA POSOJILA "NOVELTY FINANCE"
  Zdravo!!! Ali potrebujete posojilo? Če je odgovor pritrdilen, vam priporočam, da zaprosite za posojilo prek Novelty Finance Inc.

  Moje ime je Davina Claire, sem finančna direktorica Novelty Finance in lahko zaprosite za posojilo pri mojem podjetju in imate posojilo na vašem računu v 24 do 48 urah. Ugotovil sem, da veliko ljudi tako težko dobi posojilo pri svojih lokalnih bankah ali drugih finančnih institucijah zaradi visoke obrestne mere, nezadostnega zavarovanja, razmerja dolga in dohodka, nizke kreditne ocene ali drugih razlogov.

  V NOVELTY FINANCE nudimo rešitve za financiranje. Nudimo vse vrste posojil (osebno posojilo, poslovno posojilo in številna druga). Ponujamo prilagodljive in več možnosti posojil, vključno z zavarovanimi in nezavarovanimi posojili, dolgoročnimi in kratkoročnimi posojili, ki so prilagojena vašim finančnim potrebam.

  Za poizvedbe/vprašanja? - Pošljite e-pošto na [noveltyfinances@gmail.com] ali pokličite / WhatsApp preko: +447915601531]

  Prizadevamo si, da bi bilo zadolževanje enostavno, priročno in ugodno.

  Naša storitev je zelo hitra, zaupanja vredna in zanesljiva in si lahko izposodite do 5 milijonov evrov po subvencionirani obrestni meri 3 % na leto. Smo pravo podjetje, na katerega se lahko obrnete, ko nujno potrebujete posojilo.

  Nič več čakalnih dob ali stresnih obiskov banke, naša storitev je na voljo 24 ur na dan. Za posojilo lahko zaprosite kadar koli in kjer koli na svojem primernem mestu s telefonom ali prenosnikom, vse kar morate storiti je, da nam pošljete svojo zahtevo za posojilo na:
  Elektronski naslov: (noveltyfinances@gmail.com)
  WhatsApp/Telegram: +447915601531
  Telefon: +447915601531

  Vedno smo veseli, da nudimo finančno podporo.

  OdgovoriIzbriši
 33. Pozdravljeni gospod/gospa
  Ponujamo posojila od: 10.000 do 9.500.000 € z obrestno mero 2%.
  Veste, da je izposojanje denarja prepovedano.
  Morate dobiti posojilo, upoštevajte področja, na katerih lahko.
  pomagaj ti:
  * Finančno
  * Posojilo podjetja
  * Hipoteke
  * Investicijska posojila
  * Avtomobilska posojila
  * Konsolidacija dolgov
  * Kreditna linija
  * Druga hipoteka
  * Ponovni odkup kredita
  * Osebna posojila
  * Študentsko posojilo
  Iščete projekt in potrebujete financiranje, potrebujete denar za plačilo računov, denar za vlaganje v podjetje.
  kontaktirajte nas preko e-pošte [georgewilliamsloanfirm333@gmail.com]

  OdgovoriIzbriši
 34. Potrebujete hitro in brez stresa odobritev osebnega ali poslovnega posojila? Potrebujete danes nujno posojilo v višini 2%? Pišite nam po e-pošti (officeloan975@gmail.com)

  Ponudba posojila je nujna.

  OdgovoriIzbriši
 35. Danes sem vesel, hvala Lapo Micro Finance, da mi je dal posojilo. Večkrat sem bil prevaran, ko sem poskušal dobiti posojilo, dokler nisem naletel na Lapo Micro Finance, ki mi je dal posojilo v vrednosti 23.000 $ za oskrbo mojega bolnega otroka. Če danes potrebujete pravega posojilodajalca, se obrnite na Lapo. Kontaktni e-poštni naslov: lapofunding960@gmail.com
  Whatsapp +447883183014

  OdgovoriIzbriši
 36. Pozdravljeni, gospod/gospa
  Ponujamo posojila od: 10.000 do 9.500.000 € z obrestno mero 2%.
  Veste, da je izposojanje denarja prepovedano.
  Morate dobiti posojilo, bodite pozorni na področja, na katerih lahko.
  V pomoč:
  * Finančno
  * Posojilo podjetja
  * Hipoteke
  * Naložbena posojila
  * Avtomobilska posojila
  * Konsolidacija dolgov
  * Kreditna linija
  * Druga hipoteka
  * Odkup kredita
  * Osebna posojila
  * Študentsko posojilo
  Iščete projekt in potrebujete financiranje, potrebujete denar za plačilo računov, denar za vlaganje v posel.
  kontaktirajte nas po e-pošti [georgewilliamsloanfirm333@gmail.com]

  OdgovoriIzbriši


 37. Pozdravljeni, ponudba posojila med resnimi in poštenimi posamezniki v 72 urah.
  Za vse vaše finančne težave sem vam še naprej pripravljen pomagati. moj kredit je odprt za posameznike in podjetja, ki so sposobni spoštovati pravico do financiranja in pogodbo, ki jo bomo morali podpisati. kontaktirajte me po e-pošti: pecniksuzana0@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 38. Ali potrebujete osebno posojilo, financiranje projekta, naložbeno posojilo, posojilo za počitnice, poslovno posojilo, študentsko posojilo, stanovanjsko posojilo ali kakršno koli posojilo za večnacionalna podjetja in lastnike zasebnih projektov itd. Ponujamo posojila po 2-odstotni obrestni meri. Ponujamo ugodna posojila od 2.000 do 100.000.000 evrov Za več informacij nas kontaktirajte. E-pošta: dakany.endre@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 39. Pozdravljeni, Ali želite osebno posojilo za plačilo dolgov, poslovno posojilo, naložbeno posojilo ali katero koli vrsto posojila po 2% obrestni meri? potem se lahko obrnete na: dakany.endre@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 40. Draga cenjena stranka,

  Potrebujete osebno posojilo, naložbeno posojilo, posojilo za počitnice, poslovno posojilo, študentsko posojilo, stanovanjsko posojilo ali katero koli vrsto posojila? Nudimo posojila po 2% obrestni meri. Ponujamo ugodna posojila od 2.000 do 8.000.000 evrov. Pišite nam po e-pošti: (dakany.endre@gmail.com) Za več informacij

  Ponudba za nujno posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 41. Potrebujete nujno posojilo? ponujamo posojila s 2%, ponujamo posojila za konsolidacijo dolgov, poslovna posojila, zasebna posojila, avtomobilska posojila, hotelska posojila, študentska posojila, osebna posojila Posojila za refinanciranje domov, za več podrobnosti E-pošta: dakany.endre@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 42. zdravo

  Vlaganje v kriptovalute z gospo Trish Dave je spremenilo moje življenje. Besede ne morejo opisati čudovitega dela, ki ste ga opravili na mojem trgovalnem računu, vesel sem, da sem vam zaupal in vam dal priložnost, da pomagate povečati mojih 500 $ v 5000 $ v samo enem tednu, gospa Trish Dave, moja družina in jaz smo vam večno dolžni za finančno stabilnost, ki ste jo prinesli v naš dom, svetujem celotni javnosti, da vlaga s Trish Dave, kontaktirajte prek: E-pošta: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498
  Splet https://smartbitvest.com/

  OdgovoriIzbriši
 43. Specializirani smo za zagotavljanje široke palete storitev, kot so posojila, stanovanjska posojila, vzajemni skladi, osebna posojila, zdravstvena posojila, poročna posojila, nepremičninska posojila, posojila za ustanovitev podjetja in posojila za podjetja. lahko uredimo kakršno koli posojilo, ki ustreza vašemu proračunu, po zelo nizki obrestni meri. Če vas zanima, nas kontaktirajte še danes preko e-pošte: [dakany.endre@gmail.com]

  OdgovoriIzbriši
 44. Iščete posojilo za ustanovitev podjetja, plačilo računov, dajanje posojil od 3.000 eur do 500.000.000,00 eur, ponujamo 2% ali ponujamo posojila. Veselim se vaših novic o tem. Hvala za vaš čas in razumevanje! Evo, kako se lahko vrnete k nam, če vas zanima. Pišite nam na naš elektronski naslov: (dakany.endre@gmail.com)

  OdgovoriIzbriši
 45. Želite se zadužiti, a ne znate gdje dobiti pravi kredit?
  Želite pokrenuti posao, ali nemate kapitala?
  Trebate li iz bilo kojeg razloga podnijeti zahtjev za kredit?
  Trebate li božićni kredit.

  Vaša je nada konačno tu jer Elena Nino pruža brze i pouzdane zajmove, njihova je usluga 100% originalna i jamči vam da ćete dobiti zajam prilikom podnošenja zahtjeva, obratite se e-poštom i odobrite ga danas na: elenanino0007@gmail.com

  Hvala vam i Bog vas blagoslovio
  SAMOUVJERENOST
  Ingrid

  OdgovoriIzbriši
 46. Zasebno posojilo
  Lahko vam pomagam pridobiti posojilo, financiranje ali naložbo. Če ste zainteresirani me prosim kontaktirajte za več podrobnosti. Email: tmarjan24@gmail.com
  WhatsApp: +386 71 391 409
  Viber: +38671391409

  OdgovoriIzbriši
 47. Nujna posojilna ponudba. Pozdravljeni, nujno potrebujete nujno posojilo, plačilo položnic, nakup nepremičnine, posel itd. Je to zanesljivo posojilojemalce? To je tvoja priložnost. Nudimo posojila z obrestno mero 2%. Pošljite e-pošto o posojilu na (dakany.endre@gmail.com)

  OdgovoriIzbriši


 48. DOBRÝ DEN, som tu, aby som vám priniesol dobré správy z ponuky pôžičiek PROF CINDY INVESTMENTS, prázdnych bankomatových kariet a bitcoinových investícií. Snažili ste sa získať skutočného veriteľa pôžičky, MINULÝ TÝŽDEŇ som dostal od Prof. Cindy Alberto svoju podnikateľskú pôžičku vo výške 780 230,00 €, aby som mohol začať podnikať. Potrebujete prázdnu kartu bankomatu alebo bitcoin a pri pokuse o ich získanie bol problém? Tu je ponuka prázdnej bankomatovej karty Prof Cindy Investments, ponuka pôžičky, ponuka bitcoinov/vymáhania, ktorú je možné ľahko a cenovo dostupné a môže vám byť doručená 48 hodín po tom, čo ste od nej urobili objednávku e-mailom profcindyinvestments@hotmail.com

  SKUTOČNÉ SPOĽAHLIVÉ ONLINE SLUŽBY MRS.CINDY INVESTMENTS INC@2023
  profcindyinvestments@hotmail.com

  OdgovoriIzbriši